dnes je 21.5.2024

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně lze dále snížit o odčitatelné položky, kterými jsou daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Základ daně lze dále snížit o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého na stanovené, zpravidla…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Problematika zaměstnancůArchiv

1.1.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zajištěné pohledávkyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního řízení rozumí podle § 2 písm. g) IZ jenom ten věřitel, jehož pohledávka – směřující vůči dlužníkovi nebo jiné osobě – je zajištěna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Obecná charakteristika incidenčních sporůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu jejich výčet obsažený v IZ je taxativní, a to s tou výjimkou, že navíc…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada hmotněprávních a procesních účinků vymezených v § 109 odst. 1 IZ [viz výklad níže ad A) až D)], jejichž smyslem je zajistit, aby po celou dobu insolvenčního řízení existoval právní režim umožňující řádné naplnění…

Společné oddlužení manželůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon ve znění do 31. 12. 2013 nijak speciálně neupravoval případ, kdy manželé, jejichž majetek a závazky náležejí (zcela nebo zčásti) do společného jmění manželů, hodlali společně řešit svůj úpadek oddlužením. Proto i takoví dlužníci-manželé…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Položky odčitatelné od základu daněArchiv

4.2.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pohledávky neuhrazované v průběhu insolvenčního řízeníArchiv

10.1.2021, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 170 IZ se v insolvenčním řízení – bez ohledu na to, jakým způsobem je v něm řešen úpadek dlužníka – neuspokojují tyto pohledávky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Subjekty oprávněné ke svolání valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo svolat řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) mají za zákonem stanovených předpokladů následující osoby či orgány společnosti:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Působnost představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní vedení společnosti znamená rozhodování představenstva směrem dovnitř společnosti a je třeba jej odlišovat od zastupování společnosti, které se realizuje ve vztahu ke třetím osobám. Jen někdy na rozhodnutí učiněné v rámci obchodního vedení navazuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akcionář a jeho postavení ve společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je ryzí kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na předem stanovený počet akcií. Do konce roku 2013 to vždy byly akcie s určitou jmenovitou hodnotou. S příchodem ZOK se však do našeho právního řádu dostaly i tzv. kusové…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pozvánka na valnou hromaduGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada se svolává zásadně pozvánkou. Způsob, kterým jsou akcionáři seznamováni s obsahem pozvánky, se pak liší, zejména z hlediska formy akcií, které akcionáři drží. Základní právní úprava svolání valné hromady se pak nachází v § 406 ZOK a § 407 ZOK,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Seznam akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinně musí vést seznam akcionářů pouze ty akciové společnosti, které vydaly listinné akcie na jméno. Pokud se týká akciových společností, které vydaly zaknihované akcie, u nich je možné nahradit seznam akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů. Takový…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Představenstvo akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dualistický systém řízení akciové společnosti znamená, že klíčové funkce jsou v akciové společnosti rozděleny mezi dva hlavní orgány, a to představenstvo a dozorčí radu. Ze zákona o obchodních korporacích vyplývají dvě možné varianty vzniku dualistické…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní práva nemajetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci společnosti s ručením omezeným se v zásadě nemohou podílet na řízení společnosti přímo (neujednají-li si to výslovně ve společenské smlouvě), ale musí tak činit prostřednictvím valné hromady, a to ať už hlasováním na ní nebo mimo ni o záležitostech,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Rozhodování valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po volbě orgánů valné hromady následuje nejdůležitější část jednání valné hromady, a to projednání jednotlivých bodů pořadu jednání. Pořad jednání valné hromady je vždy předem určen svolavatelem a jednotliví společníci mají možnost se s ním seznámit v pozvánce…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Postavení valné hromady v rámci organizační struktury s. r. o. a její působnostGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 167 – 193 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 12 ZOK (výkon působnosti valné hromady jediným společníkem), § 43 odst. 3 ZOK (souhlas valné hromady k rozdělení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je primárně právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti jednatele při řízení společnostiGarance

12.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce jednatele je spojen s řadou povinností. Mezi hlavní činnosti jednatele patří zastupování společnosti navenek a obchodní vedení společnosti. K dalším povinnostem jednatele patří zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zákaz konkurenceGarance

30.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze zájmů společnosti v konkurenčním prostředí je chránit se před ohrožením ze strany těch, kteří při hospodářském spojení se společností nabyli informace, znalosti technologických postupů a jiné výhody, které by mohli využít k prospěchu svému nebo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zrušení společnosti s likvidacíGarance

23.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecnou právní úpravou pro zrušení právnické osoby, kterou je samozřejmě i společnost s ručením omezeným, je občanský zákoník. Ten stanoví v ustanovení § 168 odst. 1 NOZ, že právnická osoba se zrušuje právním jednáním společníků (tj. dohodou), uplynutím doby,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Jmenování likvidátora společnostiGarance

18.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pozastavení a zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správceArchiv

11.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 9 odst. 1 ZISprávo vykonávat činnost insolvenčního správce se vždy (bez dalšího) pozastavuje:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti insolvenčního správceArchiv

10.12.2019, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční správce má v insolvenčním řízení zcela nezastupitelnou úlohu subjektu povolaného k tomu, aby v rámci svých povinností stanovených zákonem nebo uložených mu insolvenčním soudem vykonával činnost směřující k naplnění účelu insolvenčního řízení ve…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Nepatrný konkursArchiv

11.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určité výslovně definované případy lze využít institutu nepatrného konkursu. Nejde ve své podstatě o specifický (samostatný) způsob řešení úpadku, ale o zvláštní případ konkursu, pro nějž se použijí ustanovení o konkursu s určitými odchylkami, jejichž…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Částečný rozvrhArchiv

11.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že dosud nebylo ukončeno zpeněžení majetkové podstaty (a tedy nelze zatím předložit konečnou zprávu a vydat rozvrh), ale přitom již jsou k dispozici určité finanční prostředky, z nichž by mohly být pohledávky věřitelů v konkursu uspokojeny, je…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Výhrada vlastnictvíArchiv

7.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 260 odst. 1 a 2 IZ je řešena výhrada vlastnictví (vlastnického práva), která představuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 2132 až § 2134 NOZ, do 31. 12. 2013 šlo o úpravu § 601 ObčZ), jehož podstatou je ujednání smluvních stran o tom, že vlastnické…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vypořádání společného jmění manželů v konkursuArchiv

7.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je vysvětleno v části  7.3.9 ., po prohlášení konkursu se provede vypořádání SJM dlužníka v případech uvedených v § 268 odst. 2 IZ, totiž pokud

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Smlouvy o výpůjčce, nájemní, podnájemní a obdobné smlouvyArchiv

7.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 255 IZ se řeší ukončení výpůjčky ze smlouvy uzavřené dlužníkem (§ 2193 a násl. NOZ, do 31. 12. 2013 šlo o § 659 a násl. ObčZ) tak, že po prohlášení konkursu je insolvenční správce oprávněn požadovat po vypůjčiteli vrácení věci i před skončením…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní účinky prohlášení konkursuArchiv

5.11.2019, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předně nutno konstatovat, že i po prohlášení konkursu je dlužník nadále nazýván dlužníkem, nikoli úpadcem, když zákonodárce vycházel z toho, že označení ”úpadce„ spojené s prohlášením konkursu předchozí právní úpravou (ZKV) nemělo vliv na jeho postavení a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zamítnutí reorganizačního plánuArchiv

21.10.2019, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční soud podle § 351 IZreorganizační plán zamítne, jestliže není splněna některá z podmínek pro schválení reorganizačního plánu stanovená v § 348 IZ ve spojení s § 349 IZ (viz výklad v částech  8.6.7  a  8.6.7.1 ),…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky podání návrhu na povolení reorganizaceArchiv

21.10.2019, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je-li podán návrh na povolení reorganizace před rozhodnutím o úpadku, je dlužník či jiná osoba oprávněná nakládat s majetkovou podstatou (např. předběžný správce) povinna zdržet se právních úkonů, jimiž by mohla být zmařena nebo ohrožena navrhovaná…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zamítnutí návrhuArchiv

21.10.2019, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční soud návrh na povolení reorganizace podle § 326 odst. 1 IZzamítne, jestliže:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Problematika věřitelského insolvenčního návrhuGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Východiskem pro tento článek zabývající se problematikou insolvenčního návrhu podaného věřitelem, zejména pak hledáním odpovědi na otázku, jak zabránit jeho odmítnutí a zamítnutí, je ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že insolvenční řízení lze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Dlužnický insolvenční návrhGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvence nabývá na významu, stává se častým problémem podnikání a úspěšní podnikatelé se často obávají situace, že se jejich obchodní partneři dostanou do insolvence. V posledních letech roste počet firemních úpadků, které sice nerostou tak rychle jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Obecná charakteristika incidenčních sporůArchiv

22.4.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu je jejich výčet obsažený v IZ taxativní.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zajištěné pohledávkyArchiv

15.4.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního řízení rozumí podle § 2 písm. g) IZ jenom ten věřitel, jehož pohledávka – směřující vůči dlužníkovi nebo jiné osobě – je zajištěna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zamítnutí insolvenčního návrhuArchiv

10.4.2019, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 143 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Důvodem pro zamítnutí návrhu je ve smyslu § 143 odst. 2, 3 a 4 IZ…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízeníArchiv

24.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada hmotněprávních a procesních účinků vymezených v § 109 odst. 1 IZ [viz výklad níže ad A) až D)], jejichž smyslem je zajistit, aby po celou dobu insolvenčního řízení existoval právní režim umožňující řádné naplnění…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Schůze věřitelůGarance

16.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do výlučné působnosti schůze věřitelů podle § 46 odst. 2 IZ, věty první patří:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Schůze věřitelůArchiv

16.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do výlučné působnosti schůze věřitelů podle § 46 odst. 2 IZ, věty první patří:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti insolvenčního správceArchiv

14.3.2018, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční správce má v insolvenčním řízení zcela nezastupitelnou úlohu subjektu povolaného k tomu, aby v rámci svých povinností stanovených zákonem nebo uložených mu insolvenčním soudem vykonával činnost směřující k naplnění účelu insolvenčního řízení ve…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou a její správaGarance

2.2.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník realizuje své vlastnické právo prostřednictvím dílčích oprávnění.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení pojmu nakládání s majetkovou podstatou a její správaArchiv

2.2.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník realizuje své vlastnické právo prostřednictvím dílčích oprávnění.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Postavení obětí trestných činů v insolvenčním řízeníGarance

22.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, byl s účinností od dne 1. 8. 2013 novelizován IZ zavedením ustanovení vymezujících režim, v jakém se v insolvenčním řízení uplatňují a uspokojují poškození (oběti trestných činů)…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Postavení obětí trestných činů v insolvenčním řízeníArchiv

22.1.2018, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, byl s účinností od dne 1. 8. 2013 novelizován IZ zavedením ustanovení vymezujících režim, v jakém se v insolvenčním řízení uplatňují a uspokojují poškození (oběti trestných činů)…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zpeněžení veřejnou dražbou či dražbou provedenou soudním exekutoremArchiv

1.12.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento možný způsob zpeněžení majetkové podstaty upravuje § 287 odst. 1 a 2 IZ. Provede se podle ustanovení zvláštního právního předpisu – zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD), a to jako dobrovolná dražba. Tu provede dražebník na návrh insolvenčního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zpeněžení veřejnou dražbou či dražbou provedenou soudním exekutoremGarance

1.12.2017, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento možný způsob zpeněžení majetkové podstaty upravuje § 287 odst. 1 a 2 IZ. Provede se podle ustanovení zvláštního právního předpisu – zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD), a to jako dobrovolná dražba. Tu provede dražebník na návrh insolvenčního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...