dnes je 22.6.2024

Input:

116/1990 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění účinném k 19.10.2005

č. 116/1990 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění účinném k 19.10.2005
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1990
o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
403/1990 Sb.
(k 1.11.1990)
doplňuje
529/1990 Sb.
(k 5.1.1991)
mění, doplňuje
229/1991 Sb.
(k 24.6.1991)
doplňuje
540/1991 Sb.
(k 20.12.1991)
mění, doplňuje
302/1999 Sb.
(k 3.12.1999)
mění
522/2002 Sb.
(k 31.12.2002)
ruší větu v § 3 odst. 3, ruší § 4 a § 11, v § 15 ruší odst. 2, nová přechodná ustanovení
360/2005 Sb.
(k 19.10.2005)
mění 15 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Vymezení pojmu
Za nebytové prostory se pro účely tohoto zákona považují
a)  místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny1) k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,
b)  byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.
§ 2
(zrušen zák. č. 360/2005 Sb. k 19.10.2005)
§ 3
Vznik nájmu
Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.
§ 4
(zrušen zák. č. 522/2002 Sb.)
§ 5
Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce
(1)  Není-li dohodnuto jinak, pronajimatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem.
(2)  Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě.
(3)  Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajimateli potřebu oprav, které má pronajimatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.
(4)  Hodlá-li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, je povinen oznámit to pronajimateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, pokud se strany nedohodnou jinak.
§ 6
Podnájem
(1)  Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.
(2)  Práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu.
Nájemné
§ 7
(1)  Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.
(2)  Není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce.
§ 8
Může-li
Nahrávám...
Nahrávám...