dnes je 22.6.2024

Input:

209/1990 Sb., Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, platné do 30.6.1996

č. 209/1990 Sb., Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, platné do 30.6.1996
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. května 1990
o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje
a)  postavení komerčních právníků,
b)  způsob a formy poskytování právní pomoci komerčními právníky,
c)  samosprávu komerčních právníků.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na poskytování právní pomoci podle jiných právních předpisů.
§ 2
(1)  Komerční právník poskytuje právní pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností jako nezávislé povolání, a to tím, že poskytuje právní porady, zpracovává právní rozbory, sepisuje smlouvy a jiné listiny, zastupuje v řízení před soudy, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, orgány hospodářské arbitráže a státní správy, popřípadě v řízení před jinými orgány.
(2)  Komerční právník může poskytovat právní pomoc jen podle tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
POSTAVENÍ KOMERČNÍHO PRÁVNÍKA
Oddíl první
Oprávnění k výkonu povolání
§ 3
Komerčním právníkem je ten, kdo je zapsán v seznamu komerčních právníků (dále jen „seznam”) vedeném Komorou komerčních právníků České republiky (dále jen „Komora”).
§ 4
(1)  Komora zapíše do dvou měsíců od doručení písemné žádosti do seznamu každého, kdo
a)  má plnou způsobilost k právním úkonům,
b)  získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice,
c)  vykonával po dobu alespoň pěti let právní praxi nebo po dobu tří let právní praxi jako právní čekatel u komerčního právníka (dále jen „právní čekatel”),
d)  je bezúhonný,
e)  složil profesní zkoušku,
f)  po splnění podmínek uvedených v písmenech a) až e) složil do rukou předsedy Komory tento slib: „Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat ústavu, ostatní zákony a další obecně závazné právní předpisy, svědomitě plnit povinnosti komerčního právníka, vystupovat důstojně a čestně a dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech; o nichž se dovím v souvislosti s poskytováním právní pomoci.”.
(2)  Komora do seznamu nezapíše toho,
a)  kdo je v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru, popřípadě vykonává jinou placenou činnost s výjimkou pracovního poměru vysokoškolského učitele nebo vědecké, umělecké a publicistické činnosti,
b)  komu bylo uloženo jako disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí o uložení tohoto disciplinárního opatření.
(3)  O zápisu do seznamu vydá Komora komerčnímu právníkovi osvědčení.
§ 5
Složení profesní zkoušky se nevyžaduje u toho, kdo vykonává alespoň po dobu pěti let
a)  funkci státního arbitra, soudce z povolání nebo státního notáře,
b)  povolání advokáta,
c)  vědeckou nebo vysokoškolskou pedagogickou činnost v oboru právo.
§ 6
(1)  Komora může započítat do doby pětileté právní praxe požadované v § 4 odst. 1 písm. c) zcela nebo zčásti dobu jiné praxe obdobné praxi právní.
(2)  Komora může zkrátit doby uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a v § 5.
§ 7
Nahrávám...
Nahrávám...