dnes je 17.6.2024

Input:

219/1995 Sb., Devizový zákon, ve znění účinném k 1.11.2013

č. 219/1995 Sb., Devizový zákon, ve znění účinném k 1.11.2013
[zrušeno č. 323/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. září 1995
DEVIZOVÝ ZÁKON
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 2 odst. 4 , § 5, § 20 odst. 3, § 21 odst. 3, § 25 odst. 1
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3, § 9 a v § 12 ruší odst. 2 a označení odst. 1
482/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, (též ruší § 18, 19, 25 až 28 a část čtvrtou - celkem 39 novelizačních bodů)
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění § 1 písm. l), § 3 odst. 1 a 6, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 odst. 4
354/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění § 17
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 24 odst. 2 nahrazuje slova
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
změnu nelze uskutečnit vzhledem k provedeným změnám dle zák. č. 285/2009 Sb.
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 28 odst. 6 a odst. 7
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
206/2011 Sb.
(k 19.7.2011)
mění § 3, § 3d odst. 3; ruší § 17
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 6; nová přechodná ustanovení
278/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) tuzemskem území České republiky,
b) tuzemcem fyzická osoba s trvalým pobytem1) v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem2) v tuzemsku,
c) cizozemcem fyzická nebo právnická osoba neuvedená v písmenu b),
d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen „finanční deriváty”),
e) cennými papíry listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění,
f) zahraničními cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec,
g) tuzemskými cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je tuzemec,
h) finančním úvěrem poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě; za finanční úvěr se považuje i peněžní půjčka, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing,
i) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem:
1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření,
2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %,
3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí,
4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku,
5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku),
j) devizovými orgány Ministerstvo financí a Česká národní banka,
k) devizovým místem
1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku, pobočka zahraniční banky, platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, které jsou v rozsahu bankovní licence, povolení nebo registrace podle zvláštního právního předpisu3) oprávněny provádět platební styk ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou,
2. směnárník, nebo
3. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence.
 
§ 2
Rozdělení působnosti mezi devizovými orgány
(1) Státní
Nahrávám...
Nahrávám...