dnes je 17.6.2024

Input:

22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001

č. 22/1977 Sb., Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, platné do 30.6.2001
[zrušeno č. 207/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva vnitra
ze dne 10. března 1977,
kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
 
Předpis:
K datu:
Poznámka:
4/1991 Sb.
(k 1.2.1991)
mění
52/1993 Sb.
(k 29.1.1993)
mění, doplňuje
175/1998 Sb.
(k 24.7.1998)
mění
Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 1 a podle § 28 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách (dále jen „zákon”):
ČÁST I
ORGANIZACE
§ 1
Příslušnost ve věcech matričních
(1) Matriky vedou a úkoly s tím související obstarávají místní (městské) národní výbory (dále jen „místní národní výbory”).
(2) Příslušným k zápisu narození, úmrtí a uzavření manželství je ten místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela anebo uzavřela manželství.
§ 2
Matriční obvod
Okresní národní výbor může pověřit místní národní výbor výkonem matriční působnosti i pro obvod jiného místního národního výboru (§ 5 zákona), a to po vyjádření všech zúčastněných místních národních výborů. Pro matriční obvod všech těchto místních národních výborů se vede jediná kniha manželství; knihu narození a knihu úmrtí vede pověřený národní výbor pro každou obec.
Matrikář
§ 3
(1) K vedení matriky ustanoví národní výbor vykonávající matriční působnost matrikáře a jeho zástupce.
(2) Matrikářem (zástupcem) může být ustanoven státní občan České republiky, který
a) je zletilý,
b) je občansky bezúhonný,
c) prokázal znalost vedení matrik složením zkoušky u bezprostředně nadřízeného národního výboru.
(3) Matrikář (zástupce) skládá do rukou předsedy místního národního výboru slib tohoto znění:
„Slibuji, že budu věrný České republice. Budu zachovávat její zákony a vykonávat veškeré povinnosti spojené s vedením matrik podle svého nejlepšího vědomí. Zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své úřední činnosti dozvím.”
(4) Matrikářem (zástupcem) se zpravidla ustanoví způsobilý pracovník místního národního výboru vykonávajícího matriční působnost. U místních národních výborů, které nemají žádné administrativní pracovníky, ustanoví se matrikářem (zástupcem) jiná způsobilá osoba podle předpisů upravujících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 4
(1) Matrikář (zástupce) je při výkonu matriční činnosti podřízen předsedovi místního národního výboru. Při pověření místního národního výboru k vedení matrik pro obvod jiných místních národních výborů (§ 5 zákona) je matrikář (zástupce) podřízen předsedovi místního národního výboru pověřeného vedením matrik.
(2) Matrikář (zástupce) má postavení veřejného činitele.
§ 5
(1) Zástupce matrikáře vykonává matriční činnost, zejména je-li matrikář nepřítomen (pro nemoc, dovolenou apod.) nebo jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.1
(2) Nemůže-li vykonávat matriční činnost matrikář ani jeho zástupce, učiní potřebná opatření k zajištění řádného vedení matriky bezprostředně nadřízený národní výbor, který k tomu účelu může zejména přikázat na dobu nezbytně nutnou matrikáře (zástupce) jiného místního národního výboru
Nahrávám...
Nahrávám...