dnes je 17.6.2024

Input:

370/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 370/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2015
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část pátou
295/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v čl. VI části čtvrté ruší bod 4
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v čl. I body 8, 30 a 31, v čl. VI bod 2, v čl. VII bod 2; mění v čl. II body 2, 4, 5, 7 a 8 a čl. X
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v článku I body 3, 4 a 37
262/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v čl. I ruší body č. 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42, v čl. II ruší body 2, 4, 5, 7 a 8 a ruší slova týkající se účinnosti v čl. X
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:
„4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,”.
2. (Zrušen zák. č. 262/2014 Sb. k 1.1.2015.)
3. (Zrušen zák. č. 502/2012 Sb. k 1.1.2013.)
4. (Zrušen zák. č. 502/2012 Sb. k 1.1.2013.)
5. (Zrušen zák. č. 262/2014 Sb. k 1.1.2015.)
6. V § 36a odst. 1 písm. b) a § 36a odst. 2 se slova „§ 72 odst. 4” nahrazují slovy „§ 76 odst. 1”.
7. V § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „10” nahrazuje číslem „14”.
8. (Zrušen zák. č. 500/2012 Sb. k 1.1.2013.)
9. V § 42 odstavec 4 zní:
„(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.”.
10. V § 45 odstavec 1 zní:
„(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
g) důvod opravy,
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
Nahrávám...
Nahrávám...