dnes je 26.5.2024

Input:

56/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

č. 56/2001 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).*)
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dne 1. července 2001.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
PROTOKOL
K EVROPSKÉ DOHODĚ
ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ
A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ
O POSUZOVÁNÍ SHODY A AKCEPTACI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ (PECA)
ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:
ČESKÉ REPUBLIKY
na jedné straně, a

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
na straně druhé,

kteří jednali v Bruselu dne dvacátého šestého února roku dvoutisícího prvního s cílem podepsat Protokol k Evropské dohodě, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA),
při podpisu tohoto Protokolu
- vzali na vědomí následující deklarace:

Deklaraci o výměně informací;
Deklaraci Společenství o účasti zástupců České republiky na zasedáních výborů.
Deklarace uvedené výše tvoří přílohy tohoto závěrečného aktu.
DEKLARACE O VÝMĚNĚ INFORMACÍ
Obě strany spatřují přínos v přijetí další přílohy k tomuto Protokolu, týkající se výměny informací, tak jak je uvedeno v článku 12. Cílem je zabránit vzniku nových možných technických překážek rozšířením principů, obsažených ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. června 1998, která stanoví postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů,1) na Českou republiku. K tomuto účelu bude připraven zjednodušený postup jako nová příloha k tomuto Protokolu.
DEKLARACE SPOLEČENSTVÍ O ÚČASTI ZÁSTUPCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
NA ZASEDÁNÍCH VÝBORŮ
Za účelem zajištění lepšího porozumění praktickým aspektům použití acquis communautaire Společenství prohlašuje, že Česká republika je přizvána za následujících podmínek k účasti na zasedání výborů, které byly zřízeny na základě práva Společenství nebo na které toto právo odkazuje pro sektory - strojní zařízení, výtahy, osobní ochranné prostředky, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, plynové spotřebiče, jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení.
Tato účast se omezuje na zasedání nebo jejich části, během kterých se projednává použití acquis;
Nahrávám...
Nahrávám...