dnes je 20.6.2024

Input:

83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů, ve znění účinném k 1.1.2012
ZÁKON
ze dne 27.března 1990
o sdružování občanů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
300/1990 Sb.
(k 19.7.1990)
mění, doplňuje
513/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 13 odst. 1 a § 16 odst. 3
68/1993 Sb.
(k 15.2.1993)
mění, doplňuje
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 15 odst. 1a 2
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 9 mění odst. 2
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 6 odst. 2 a 4
33/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 6 odst. 4 ruší slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 9 a § 9a odst. 2
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 9 odst. 3 a 4
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12 odst. 1
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Občané mají právo se svobodně sdružovat.
(2)  K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a)  v politických stranách a politických hnutích,
b)  k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,
c)  v církvích a náboženských společnostech.
§ 2
(1)  Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen „sdružení”) a sdružovat se v nich.
(2)  Členy sdružení mohou být i právnické osoby.
(3)  Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.
(4)  Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.
§ 3
(1)  Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.
(2)  Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.
(3)  Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.
§ 4
Nejsou dovolena sdružení
a)  jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony;
b)  která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony;
c)  ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení,jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.
§ 5
Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.
Registrace a vznik sdružení
§ 6
(1)  Sdružení vzniká registrací.
(2)  Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen „přípravný výbor”).1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:
a)  název sdružení,
b)  sídlo,
c)  cíl jeho činnosti,
d)  orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
e)  ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,
f)  zásady hospodaření.
(3)  Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d)
Nahrávám...
Nahrávám...