dnes je 9.3.2021

Input:

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 85/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. února 2012
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO DO PŘÍRODNÍCH HORNINOVÝCH STRUKTUR
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a výkon státní správy s tím související.
(2) Tento zákon se nevztahuje na ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur s celkovou zamýšlenou úložnou kapacitou nižší než 100 kilotun prováděné za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) tokem oxidu uhličitého - tok látek vzniklý z procesů zachytávání oxidu uhličitého,
b) ukládáním oxidu uhličitého - vtláčení oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur za účelem jeho trvalého zadržení v těchto strukturách,
c) úložištěm oxidu uhličitého - vymezený prostor uvnitř přírodních horninových struktur určený k ukládání oxidu uhličitého a související povrchová a vtláčecí zařízení vymezená v povolení provozu úložiště,
d) úložným komplexem - úložiště oxidu uhličitého a okolní horninové prostředí, které může mít vliv na celkovou integritu tohoto úložiště a bezpečnost ukládání oxidu uhličitého,
e) únikem oxidu uhličitého - uvolnění oxidu uhličitého z úložného komplexu,
f) závažnou nesrovnalostí - rozdíl mezi hodnotami uvedenými v plánu monitorování a skutečnými hodnotami zjištěnými v průběhu ukládání oxidu uhličitého, týkající se ukládaného oxidu uhličitého nebo stavu úložného komplexu, které ukazují na rizika úniku oxidu uhličitého nebo rizika pro životní prostředí nebo lidské zdraví,
g) podstatnou změnou - změna v provozu úložiště oxidu uhličitého, která není uvedena v povolení provozu, a která může mít významný vliv na životní prostředí nebo lidské zdraví,
h) závažným rizikem - spojení pravděpodobnosti vzniku a rozsahu škod nebo ekologické újmy, které nelze pominout, aniž by se tím v případě dotčeného úložiště oxidu uhličitého zpochybnila jeho funkčnost nebo bezpečnost,
i) nápravnými opatřeními - opatření přijatá k nápravě závažných nesrovnalostí nebo likvidace úniků oxidu uhličitého s cílem předejít uvolňování oxidu uhličitého z úložného komplexu nebo takové uvolňování zastavit,
j) přepravní sítí - síť produktovodů určených k přepravě oxidu uhličitého na úložiště oxidu uhličitého, včetně připojených kompresních stanic,
k) provozovatelem - osoba, která provozuje nebo řídí úložiště, nebo které byla svěřena rozhodující hospodářská pravomoc nad technickou stránkou provozu úložiště.
HLAVA II
PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ OXIDU UHLIČITÉHO
§ 3
Povolení provozu úložišť oxidu uhličitého
(1) Úložiště oxidu uhličitého lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložiště oxidu uhličitého a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad.
(2) Povolení provozu úložiště oxidu uhličitého může obvodní báňský úřad vydat pouze žadateli, který splňuje finanční předpoklady k zajištění plnění všech povinností
Nahrávám...
Nahrávám...