dnes je 9.12.2023

Input:

Charakteristika oddlužení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.1
Charakteristika oddlužení

Charakteristika oddlužení

 

Vedle konkursu, který představuje tradiční univerzální („likvidační“) způsob řešení úpadku všech dlužníků, a vedle reorganizace jakožto způsobu řešení úpadku podnikatelů, představuje oddlužení třetí způsob řešení úpadku použitelný naopak pouze pro nepodnikatele, ať již jsou právnickými nebo fyzickými osobami, který může k řešení svého úpadku či hrozícího úpadku navrhnout výhradně sám dlužník. Jeho úprava je obsažena v § 389 - 418 IZ (jeho části druhé, hlavě V). Původně počítala vládní předloha insolvenčního zákona i s tím, že by oddlužením mohl být úpadek řešen též v případě drobných podnikatelů, tato úprava však přijata nebyla. V soudní praxi se přitom (i s ohledem na takto projevený úmysl zákonodárce) prosadil výklad, podle nějž oddlužení není přípustné ani u dlužníka, který má dluhy z podnikání, byť by již v době podání návrhu na povolení oddlužení podnikatelem nebyl, popř. měl provozování živnosti přerušeno (k tomu viz část 9/2.1).

Oddlužení je určeno především dlužníkům - fyzickým osobám, které mají pravidelný příjem, z něhož mohou plnit splátky svých dluhů. Pro tyto osoby je určeno oddlužení formou splátkového kalendáře, podle nějž dlužník musí po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení touto formou. Zajištění věřitelé (věřitelé pohledávek zajištěných některým ze způsobů zajištění uvedených v § 2 písm. g) IZ - typicky zástavním právem), mohou být při tomto způsobu oddlužení uspokojováni jen ze zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávky, to však jen pokud o to po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře výslovně požádají. V tom případě bude tento dlužníkův majetek insolvenčním správcem zpeněžen a výtěžek vydán k uspokojení nároků zajištěných věřitelů, obdobně jako v konkursu. Do novely IZ účinné ode dne 20. 7. 2009 musel být dlužníkův majetek sloužící k zajištění zpeněžen a z jeho výtěžku zajištění věřitelé uspokojováni bez ohledu na to, zda se toho výslovně domáhali. Druhou formou oddlužení je oddlužení provedené zpeněžením majetkové podstaty, jež postihuje pouze majetek náležející dlužníkovi v době schválení oddlužení (vždy včetně majetku sloužícího k zajištění) a při níž se postupuje obdobně jako v konkursu.

Podstata oddlužení (na rozdíl od konkursu) spočívá jak v omezení rozsahu postiženého majetku dlužníka, jež odpovídá konkrétní formě oddlužení, tak především v tom, že dostane-li se věřitelům dlužníka v rámci oddlužení plnění odpovídajícího alespoň 30 % jejich pohledávek, popř. nižšího plnění, s nímž výslovně souhlasili (předpoklad takového minimálního plnění je podmínkou pro vstup do oddlužení), po skončení oddlužení může být dlužník při splnění zákonných podmínek rozhodnutím insolvenčního soudu osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v jakém nebyly v jeho rámci uspokojeny, a je osvobozen i od placení pohledávek nepřihlášených a nebo ohledně nichž nastal následek, že se k nim v insolvenčním řízení nepřihlíží). Možností oddlužit se (kterou předchozí právní úprava přiznávala dlužníku jen v souvislosti s nuceným vyrovnáním - § 34 a násl. ZKV - nebo s vyrovnáním - § 46 a násl. ZKV) se poskytuje „druhá šance“ především dlužníkovi - fyzické osobě, jež by jinak byla „odsouzena“ k celoživotnímu splácení dluhů. Osvobození od zbytku dluhů má předcházet tomu, aby se dlužník začal pohybovat v zóně stínového hospodářství, přijímal práci načerno atd., a má ho naopak motivovat k úsilí o uspokojení věřitelů alespoň v předepsané míře a časovém horizontu. Zákonodárce vycházel při zavedení institutu oddlužení ze zahraničních zkušeností, které v zásadě potvrzují, že i pro věřitele je zpravidla výhodnější obdržet v kratším časovém rámci část pohledávky, než v dlouhodobé perspektivě (mnohdy s vysokými náklady na realizaci) vymoci pohledávku celou. Nutno však podotknout, že v případě oddlužení

Nahrávám...
Nahrávám...