dnes je 27.5.2024

Input:

Dlužník

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.2.1
Dlužník

Dlužník

 

Procesní práva a povinnosti

Jelikož předmětem úpravy insolvenčního zákona je řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku (viz část 2/1.1), je dlužník ( § 9 písm. b) IZ) samozřejmě účastníkem každého insolvenčního řízení. V souladu s principem subsidiarity, obsaženým v občanském soudním řádu (viz část 2/1.4) je nositelem

- tzv. obecných procesních práv a povinností stanovených občanským soudním řádem, a

- speciálních práv a povinností typických pro insolvenční řízení, které upravuje insolvenční zákon.

 

Obecná procesní práva a povinnosti

Mezi obecná procesní práva dlužníka patří např. právo účastnit se jednání soudu ( § 116 OSŘ), jednat před soudem v mateřském jazyce ( § 18 odst. 2 OSŘ), vyjádřit se k osobám soudců z hlediska jejich podjatosti ( § 15a OSŘ), nahlížet do soudního spisu a činit si z něho výpisy a opisy ( § 44 OSŘ).

 

Mezi obecné procesní povinnosti dlužníka patří např. povinnost starat se o proces, povinnost součinnosti se soudem nebo povinnost na předvolání dostavit se k výslechu.

 

V porovnání s předchozí úpravou provedenou zákonem o konkursu a vyrovnání obsahuje insolvenční zákon podrobnější úpravu odchylek od občanského soudního řádu obsažených zejména v třetí hlavě první části insolvenčního zákona.

 

Speciální procesní práva a povinnosti

Mezi speciální procesní práva dlužníka patří kupř. právo podat insolvenční návrh ( § 97 odst. 1 IZ), navrhnout povolení reorganizace ( § 317 odst. 1 IZ), oddlužení ( § 389 odst. 1 IZ) nebo moratoria ( § 115 odst. 1 IZ), navrhnout zproštění insolvenčního správce ( § 32 odst. 1 IZ), popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek ( § 192 odst. 1 IZ), navrhnout zrušení konkursu ( § 308 odst. 2 IZ).

 

Právu podat insolvenční návrh odpovídá speciální procesní povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo měl dozvědět o svém úpadku ( § 98 IZ - viz část 4/1.1). Ke stěžejním povinnostem dlužníka po zahájení insolvenčního řízení patří součinnost při zjišťování majetkové podstaty ( § 210 a násl. IZ - viz část 6/1.2).

 

Sankce za nesplnění povinností

Nesplnění procesních povinností dlužníka s sebou nese riziko

- uložení pořádkového opatření (např. předvedení v případě, že se dlužník nedostaví k prohlášení o majetku - viz § 214 IZ a část 6/1.2),

- odpovědnosti za škodu (např. za škodu způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh - viz § 99 IZ a část 4/1.1),

- vydání pro dlužníka nepříznivého rozhodnutí (např. odmítnutí návrhu na povolení oddlužení pro opožděnost a vady - viz § 390 odst. 3 , § 393 odst. 3 IZ a část 9/2.1 a 9/2.2).

Nesoučinnost dlužníka vůči správci je nadále sankcionována § 126 TZ (viz část 6/1.2), zároveň však novelou TZ provedenou třetí částí doprovodného zákona k IZ došlo k vypuštění druhého odstavce téhož paragrafu, jenž postihoval nepodání návrhu na prohlášení konkursu jako trestný čin.

 

Opatrovník

Ani v poměrech insolvenčního řízení není vyloučeno, aby insolvenční soud dlužníkovi ustanovil opatrovníka ( § 29 OSŘ), či k jeho žádosti mu ustanovil zástupce ( § 30 OSŘ).

 

Úkolem opatrovníka je důsledně hájit zájmy zastoupeného účastníka, přičemž opatrovník má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci. Byl-li dlužníku ustanoven opatrovníkem (zástupcem) advokát, je povinen za něj jednat (zastupovat ho) tak, jak by byl povinen v rámci smluvního zastoupení, tedy s veškerou odbornou péčí, kterou za dané situace (např. při zastupování účastníka neznámého pobytu) po něm lze při ochraně zájmů zastoupeného požadovat. Činnost opatrovníka vykonávaná advokátem se považuje za poskytování právních služeb a je proto níže uvedeným způsobem honorována. Tuto funkci je opatrovník povinen vykonávat do doby, než důvod zastoupení odpadne (bude-li např. zjištěn pobyt zastoupeného dlužníka).

 

Ustanovení opatrovníka dle § 29 odst. 2 OSŘ

Ustanovení § 29 odst. 2 OSŘ umožňuje předsedovi senátu ustanovit opatrovníka též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, je-li tu nebezpečí z prodlení.

K otázce výběru osoby opatrovníka právnické osobě bez statutárního orgánu se v poměrech insolvenčního řízení vyjádřil např. Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. MSPH 96 INS 1320/2008, 2 VSPH 102/2008 ze dne 14.8.2008, v němž konstatoval, že úprava obsažená v zákoně o advokacii sice usnadňuje soudu, aby opatrovníkem účastníka občanského soudního řízení ustanovil advokáta, neboť advokát je povinen tuto funkci vykonávat, ledaže má důvod, pro který by byl ve vztahu k dotčenému účastníku (jinak) povinen odmítnout poskytování právních služeb podle § 19 zákona o advokacii, avšak je-li záměrem insolvenčního soudu umožnit dlužníkovi výkon jeho procesních oprávnění a pro potřeby insolvenčního řízení zajistit poskytnutí informací o jeho majetkových poměrech, je vhodné opatrovníkem ustanovit (v tom směru kontaktovat) bývalý statutární orgán či bývalé členy statutárního orgánu (např. členy představenstva a dozorčí rady) takové právnické osoby. Je však nutno mít na zřeteli, že tyto osoby musí s ustanovením do funkce opatrovníka souhlasit (viz § 29 odst. 4 OSŘ ve znění účinném od 1. 7. 2009).

 

Ustanovení opatrovníka dle § 29 odst. 3 OSŘ

Ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ umožňuje předsedovi senátu ustanovit opatrovníka též účastníku, jehož pobyt není znám. K ustanovení účastníka neznámého pobytu je však možno přistoupit až poté, co soud provedl dostatečně aktuální a odpovídající šetření o jeho (neznámém) pobytu.

 

K otázce důvodů pro ustanovení osoby opatrovníka účastníku, jehož pobyt není znám se v poměrech insolvenčního řízení vyjádřil např. Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. KSUL 45 INS 11110/2010, 3 VSPH 1060/2010-B ze dne 31. 3. 2011, v němž konstatoval, že soud prvního stupně nepochybil, pokud na základě zjištění, že kontakt s dlužníkem na žádné z jeho známých adres není možný a že jeho současný pobyt je neznámý, ustanovil dlužníku v zájmu ochrany jeho práv v insolvenčním řízení pro toto

Nahrávám...
Nahrávám...