Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace pro podnikatele na druhé pololetí 2019

24.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.1
Dotace pro podnikatele na druhé pololetí 2019

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Operační program OPPIK

Hlavním zdrojem dotačních možností (nejen) pro podnikatele v programovém období 2014 – 2020 je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále „OP PIK”). Je zaměřen zejména na zpracovatelský průmysl, avšak nikoliv výhradně na něj. Některé programy jsou zaměřeny i na informační technologie, v dalších mohou dokonce žádat i podniky, které působí ve službách či velko- a maloobchodě. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. A z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v rámci tohoto operačního programu vyčleněno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Současné čerpání je takové, že alokace všech vyhlášených výzev (kumulativně od roku 2015) je nyní 134,48 mld. Kč. Byly tedy již vyhlášeny výzvy za více než je celková alokace na operační program. Podaných žádostí o podporu je dokonce za 138,72 mld. Kč, což je ještě o něco více. Je už tedy pozdě? Pro odpověď na tuto otázku je třeba podívat se na další čísla: administrovaných žádostí o podporu (tedy takových, které jsou buďto ve schvalovacím procesu, nebo jsou již schváleny a realizovány) je za 64,33 mld. Kč. Tzv. „projektů s právním aktem” (tedy schválených projektů) je za 44,47 miliard a proplacených dokonce jen 19 miliard Kč, tedy cca 17 % celé alokace! Vypadá to tedy, že problém je zcela opačný - konec programového období je v roce 2020, stihne se tedy vyčerpat?

Pro OPPIK platí pravidlo n+3, které znamená, že například finanční prostředky alokované pro určitý rok musí být vyčerpány nejpozději do tří let. Jsou-li tedy alokovány do roku 2020, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let, tj. do konce roku 2023, tedy cca za 4 roky. OPPIK začal reálně fungovat v roce 2015, nyní jsme tedy v určitém „poločase”. I tak bude mít poskytovatel (Ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO) co dělat, aby finanční prostředky „udal”.

Na druhou polovinu roku 2019 je naplánováno několik výzev, z nichž ty nejzajímavější bych v tomto článku rád představil.

Úspory energie V. výzva

Výzva bude mít alokaci 6 miliard Kč, příjem žádostí bude od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020. Příjem bude takzvaně průběžný, tedy „kdo dřív přijde, ten dřív mele” – dokud budou v alokaci peníze, všechny projekty, které získají minimální počet bodů, budou schváleny. Žádat mohou malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů vlastněných až ze 100 % obcemi, městy, kraji a státem (vyjma zdravotnických subjektů).

Úspory energie je jeden z programů, který je velmi inkluzivní a podporuje téměř všechny obory činnosti. Kromě zpracovatelského průmyslu (který je obsáhlý a není v seznamu níže uveden) jsou to např. také CZ NACE jako:

Zemědělství:

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

 • 02 Lesnictví a těžba dřeva

Těžba a dobývání:

 • 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

 • 06 Těžba ropy a zemního plynu

 • 07 Těžba a úprava rud

 • 08 Ostatní těžba a dobývání

 • 09 Podpůrné činnosti při těžbě

Stavebnictví:

 • 41 Výstavba budov

 • 42 Inženýrské stavitelství

 • 43 Specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel:

 • 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

 • 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel

 • 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Doprava a skladování:

 • 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

 • 53 Poštovní a kurýrní činnosti

Informační a komunikační činnosti:

 • 58 Vydavatelské činnosti

 • 59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 • 60 Tvorba programů a vysílání

 • 61 Telekomunikační činnosti

 • 62 Činnosti v oblasti informačních technologií

 • 63 Informační činnosti

Peněžnictví a pojišťovnictví:

 • 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 • 65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

 • 66 Ostatní finanční činnosti

Činnosti v oblasti nemovitostí:

 • 68.20.2 – Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

 • 68.20.4 – Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Sekce M – profesní, vědecké a technické činnosti

 • 69 Právní a účetnické činnosti

 • 70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

 • 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

 • 72 Výzkum a vývoj

 • 73 Reklama a průzkum trhu

 • 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

 • 75 Veterinární činnosti

Sekce N – administrativní a podpůrné činnosti

 • 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

 • 78 Činnosti související se zaměstnáním

 • 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

 • 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

 • 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

 • 82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Vzdělávání:

 • 85 Vzdělávání

Zdravotní a sociální péče:

 • 86 Zdravotní péče

 • 87 Pobytové služby sociální péče

 • 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

Ostatní činnosti:

 • 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 • 96 Poskytování ostatních osobních služeb

Dále je velmi flexibilní, co se týče vlastnické struktury a vůbec podmínky dvouleté historie u finančního hodnocení: V případě, že žadatel nemá dvouletou účetní historii sám (tj. má méně než dvě uzavřená účetní období), může tuto účetní historii (a požadované hodnoty ukazatelů) prokázat pomocí majoritní mateřské firmy (tj. takové, která vlastní více než 50 % žadatele).

Výzva – jak už název napovídá – slouží k dosahování energetických úspor (zejména) podnikatelských budov a objektů. Konkrétní aktivity mohou být následující:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti;

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti;

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED);

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla);

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech;

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti;

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy);

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky;

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Nepodporované aktivity:

 • komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace aj.,

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,

 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,

 • úspora paliv, pokud se jedná o úspory energie v sektoru dopravy,

 • brownfieldy uvedené v oficiálních registrech (jiné programy).

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje jsou takové, na něž je možno čerpat podporu. Typově se jedná o následující skupiny:

 • dlouhodobý hmotný majetek (stroje, rekonstrukce a modernizace staveb),

 • dlouhodobý nehmotný majetek, který je nezbytný k provozu dlouhodobého hmotného majetku,

 • energetický posudek (v režimu de minimis),

 • projektová dokumentace stavby (v režimu de minimis),

 • náklady na výběrové řízení (v režimu de minimis),

 • inženýrské sítě (modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla),

 • inženýrská činnost (externě nakupované služby autorizovaných FO a PO – max. 5 % ZV na stavbu),

 • rekonstrukce / modernizace staveb (výměna oken, rekonstrukce otopného systému aj.),

 • vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací – max. 5 % ZV na stavbu).

Nezpůsobilé výdaje:

Níže uvádíme příklady typických nezpůsobilých výdajů (jedná se pouze o příklady, nezpůsobilé je vše, co není vyjmenováno v předchozím odstavci):

 • nákup pozemků a staveb,

 • úprava pozemků,

 • novostavby,

 • přístavby a nástavby stávajících budov,

 • povinná publicita projektu,

 • studie proveditelnosti.

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

Pro podání žádosti o podporu je třeba mít připraveny povinné přílohy. Ne všechny jsou relevantní. Stěžejní přílohou je tzv. energetický posudek, který zpracuje energetický auditor, což je fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu a upravuje jej § 10 zákona č. 406/2000 Sb. Přílohy jsou následující:

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztrát

 • Finanční analýza

 • Prokázání vlastnických či nájemních práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (po dobu realizace a udržitelnosti projektu)

 • Podnikatelský záměr

 • Energetický posudek

 • Prohlášení k žádosti o podporu bez/s de minimis

 • Doklady dle stavebního zákona

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

Jedná se o jeden z mála programů, který ještě umožňuje výstavbu na zelené louce. Jedná se o právě vyhlášenou výzvu v rámci programu