dnes je 30.5.2024

Input:

Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1.3.7.1
Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

Mgr. Tomáš Braun

Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor
« Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty. »
«Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables».
“Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vćr opmćrksom pĺ fristerne.“
"Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!"
«
Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
'Invitation to lodg
e a claim. Time limits to be observed'
«Invitation ŕ produire une créance. Délais ŕ respecter»
«Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare»
"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
«Aviso de reclamaçăo de créditos. Prazos legais a observar»
“Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
“Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
 

Toto oznámení musí být vyplněno soudem nebo správcem konkursní podstaty a

Nahrávám...
Nahrávám...