dnes je 21.5.2024

Input:

Insolvenční věřitelé

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.2.2
Insolvenční věřitelé

Insolvenční věřitelé

 

Cílem insolvenčního řízení je uspokojení dlužníkových věřitelů, a proto, jak již řečeno, vedle dlužníka jsou dle § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení také insolvenční věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi.

 

Uplatnění přihláškou

K uplatnění těchto práv dochází především přihláškou pohledávek u insolvenčního soudu (viz část 5/2.1), kterou lze oproti předchozí úpravě podat již od zahájení insolvenčního řízení ( § 110 IZ). Jelikož se přihlášení věřitelé zpravidla uspokojují až v závěru insolvenčního řízení, jejich účastenství trvá většinou také po celou dobu insolvenčního řízení. Předtím může dojít k zániku jejich účasti v řízení např. v důsledku zpětvzetí přihlášky ( § 184 IZ), odmítnutí přihlášky ( § 185 IZ), uspokojení pohledávky ( § 186 IZ), popření pohledávky ( § 198 odst. 1 IZ, § 201 odst. 3 IZ) - viz části 5/2.4 a 5/3.2 nebo změny v osobě věřitele ( § 18 IZ - viz část 3/2.2.1).

 

Uplatnění u insolvenčního správce

Pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují přímo u insolvenčního správce (viz část 5/2.6), přičemž insolvenční zákon předpokládá jejich uspokojení kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Věřitelé těchto pohledávek jsou proto podle § 15 IZ účastníky řízení pouze po dobu, po kterou insolvenční soud o jejich právu jedná a rozhoduje. Např. znalec ustanovený insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty ( § 153 IZ) se stává účastníkem té části řízení, ve které se jedná a rozhoduje o jeho nároku na náhradu hotových výdajů a odměny (viz část 4/6.1.2.1).

 

Opatrovník a ustanovený zástupce

Ani v poměrech insolvenčního řízení není vyloučeno, aby insolvenční soud některému z věřitelů dlužníka ustanovil opatrovníka ( § 29 OSŘ) či k žádosti některého z věřitelů dlužníka ustanovil zástupce ( § 30 OSŘ) - k tomuto tématu podrobněji /2.1.

 

Zvláštní případy vzniku účastenství v insolvenčním řízení

V některých specifických případech se věřitelé stávají účastníky insolvenčního řízení jinak, než podáním přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu či uplatněním pohledávky u insolvenčního správce. Jde především o :

 

a) zástavní dlužníky (viz § 152 a násl. ObčZ), spoludlužníky (viz institut převzetí dluhu dle § 531 odst. 2 ObčZ či přistoupení k závazku dle § 533 ObčZ), ručitele (viz § 546 a násl. ObčZ, § 303 a násl. ObchZ a judikát č.1 níže), kteří

- mohou dle § 183 odst.3 IZ přihlásit jako podmíněnou (regresní) pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, avšak pouze tehdy, nepřihlásí-li svoji (dosud neuhrazenou) pohledávku za dlužníkem věřitel;

jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí

- mohou v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí (a v němž zaniká pohledávka původního přihlášeného věřitele) vstoupit do řízení na místo věřitele jako jeho procesní nástupci postupem dle § 18 IZ (viz část 3/2.2.1), když návrh na změnu v osobě věřitele dle tohoto ustanovení mohou podat sami,

b) společníky nebo členy dlužníka, kteří své tzv. zůstatkové pohledávky vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu neuplatňují (nepřihlašují), ale pouze oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci (viz část 5/1.5),

c) zaměstnance dlužníka s pracovněprávními pohledávkami, kterým v případě, že takové pohledávky u insolvenčního správce neuplatní vůbec či v jiné výši, přiznává § 203 odst. 2 IZ postavení účastníků v rozsahu v němž jejich pohledávky vyplývají z účetnictví nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (viz judikát č. 2 níže a část 5/2.6),

d) banky, spořitelní a úvěrová družstva, pobočky zahraničních bank se sídlem mimo území Evropského hospodářského prostoru, pojišťovny a tuzemské zajišťovny provozující činnost na území České republiky, jejichž pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka se dle § 373

Nahrávám...
Nahrávám...