dnes je 17.6.2024

Input:

Inventarizace majetku a závazků

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.4.1
Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků

 

Inventarizace probíhá v zásadě ve čtyřech krocích:

- zjištění skutečného stavu majetku a závazků včetně záznamů ze zjištění, tzn. sestavení inventurních soupisů;

- porovnání inventurních soupisů s účetním stavem jednotlivých složek majetku a závazků a vyčíslení inventarizačních rozdílů;

- vypořádání a zaúčtování inventarizačních rozdílů;

- vyhodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu jeho ceny s tím, že se rozliší:

a) trvalé snížení ceny, poškození a škoda na majetku prokázané inventurou;

b) přechodné snížení ceny.

 

V praxi často dochází k záměně postupu podle prvního a druhého kroku, tj. z účetnictví a navazujících evidencí jsou vytištěny inventurní soupisy zachycující účetní stav a podle nich je pak zjišťován a ověřován skutečný stav majetku a závazků a vyčísleny inventarizační rozdíly. Jsou-li tyto práce prováděny důsledně, nelze proti tomuto postupu nic namítat.

 

Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují buď inventurou fyzickou, nebo dokladovou. Fyzickou inventurou (přepočítáním, přeměřením, převážením, technickým propočtem) se zjišťují skutečné stavy u majetku hmotné povahy, popř. nehmotné povahy, tj. u dlouhodobého hmotného majetku, některých druhů dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a peněžních prostředků v hotovosti. Dokladovou inventurou pak u závazků včetně rezerv a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru (např. u dlouhodobého finančního majetku, bankovních účtů, pohledávek, závazků, účtů časového rozlišení). Skutečný stav příslušného druhu majetku a závazků se ověřuje či prokazuje jen pomocí účetních dokladů, smluv, listin či spisů. Tyto stavy se zaznamenávají v inventurních soupisech. V praxi se dokladové inventury zpravidla nazývají „inventury účtů".

 

Náležitosti inventurních soupisů

Inventurní soupisy jsou dle § 30 odst. 2 ZoÚ průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

a) skutečné stavy majetku a závazků popsané tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit,

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písm. a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace,

c) způsob zjišťování skutečných stavů (fyzickou inventurou - jakým způsobem, dokladovou inventurou),

d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely stanovení rezerv, opravných položek a odpisů majetku,

e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

 

 

Inventurní soupisy budou insolvenčnímu správci jistě velmi cennou pomůckou při sestavování soupisu majetkové podstaty ( § 217 - 224 IZ). Praxe ověří, zda není ke škodě věci, že správce v případech, kdy nebude vyhlášeno předběžné opatření či nedojde k prohlášení konkursu v rozhodnutí o úpadku, nebude inventarizacím probíhajícím v účetních uzávěrkách po vyhlášení úpadku přítomen.

 

Inventarizační rozdíly

Účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob upravuje v případě účetních jednotek - podnikatelů ČÚS č. 007. Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy:

a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu, ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, a to do výše normy přirozených úbytků a ztratného stanovené vnitřní účetní směrnicí),

b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat

Nahrávám...
Nahrávám...