dnes je 21.5.2024

Input:

Jiné subjekty

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.1.2
Jiné subjekty

Jiné subjekty

 

Pojem třetích osob zakotvil DŘ v § 22 . Pro účely správy daní se třetími osobami rozumějí osoby odlišné od daňového subjektu, které mají práva a povinnosti při správě daní nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčeny, např. znalci, svědci apod. Zákon stanovil osobě zúčastněné na správě daní povinnost na vyzvání úřední osoby prokázat svou totožnost. Pokud se tak nestane, může správce daně požádat o zjištění její totožnosti příslušný bezpečnostní sbor a k dalšímu úkonu při správě daní ji nepřipustit do doby zjištění její totožnosti.

 

Třetí osoba zúčastněná na správě daní může při správě daní samostatně jednat v rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jde-li o právnickou osobu, jedná jejím jménem statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem jednat podle jiného právního předpisu. Právnická osoba též může pověřit svého zaměstnance nebo jinou fyzickou osobu, která vykonává činnost této právnické osoby, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření. DŘ však zakotvil určité omezení, které spočívá v tom, že v téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba, pokud není pro jednání statutárního orgánu požadováno společné jednání více osob. Nedojde-li k určení jednající osobě ani po výzvě správce daně, může správce daně osobě, jejímž jménem je jednáno, ustanovit zástupce. Obdobně může správce daně postupovat též v případě podnikající fyzické osoby.

 

DŘ dává správci daně možnost ustanovit znalce k prokázání skutečností rozhodných pro správné zjištění a stanovení daně v případě, že závisí rozhodnutí na posouzení otázek, k nimž je třeba odborných znalostí, jimiž správce daně nedisponuje. To samé platí i pro případ, že nebyl daňovým subjektem předložen znalecký posudek, ačkoli mu takovouto povinnost ukládá zákon anebo byl k tomu vyzván správcem daně. Rozhodnutí o ustavení znalce doručuje správce daně znalci, který má možnost se proti němu odvolat. Odvolání má v tomto případě odkladný účinek. Takovéto rozhodnutí je též třeba doručit daňovému subjektu, který však již nemá možnost se proti němu odvolat.

 

Institut odborného konzultanta

DŘ zavedl institut odborného konzultanta nově za účelem zlepšení postavení daňového subjektu v procesu správy daně. Odborný konzultant by měl pomoci daňovému subjektu v jednání před správcem daně zejména v odborných otázkách. Tudíž by se mělo jednat o specializovaného odborníka, který však není povinen svou odbornost

Nahrávám...
Nahrávám...