dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 329

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.6.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 329

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Zákon zde upravuje případ, kdy navrhovatel poruší svou povinnost učinit veřejný návrh smlouvy. Zde se aktivita přesouvá na vlastníka cenných papírů, jenž by byl oprávněn akceptovat případný veřejný návrh smlouvy. Tomu vzniká právo navrhnout potenciálnímu navrhovateli, aby s ním smlouvu o koupi účastnických cenných papírů uzavřel. Společnost, které byl takový návrh učiněn, je povinna jej přijmout, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu. Pro případ, kdy tak neučiní, je vlastník dotčených cenných papírů po uplynutí 6 měsíců od doručení takového návrhu dané společnosti oprávněn domáhat se u soudu uzavření smlouvy, popřípadě náhrady škody, jež mu jejím neuzavřením vznikla. Podmínkou pro domáhání se plnění u soudu je postup podle odstavce 1, akcionář je tedy povinen učinit navrhovateli nabídku na odkoupení daných cenných papírů. Příslušným soudem pro řízení je krajský soud v místě sídla společnosti. Pro případy vymáhání náhrady škody se přiměřeně užijí ustanovení § 390 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...