dnes je 22.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 50

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 50

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 196a ObchZ

Až do konce roku 2013 bylo na základě konstantní judikatury dovozováno, že smlouva, k jejímuž uzavření zákon vyžadoval znalecký posudek, byla bez tohoto znaleckého posudku absolutně neplatná. Zákon namísto toho dává osobě, k jejíž ochraně doložení znaleckého posudku slouží, právo dovolávat se po druhé smluvní straně vypořádání, případně od smlouvy odstoupit. Smlouva však zůstává platná.

Podmínkou vzniku nároku na vypořádání je, že poškozené straně vznikla újma, že tedy za své plnění obdržela podle smlouvy protiplnění, jehož hodnota je nižší, než by vyplývalo ze znaleckého posudku. Své právo uplatní poškozená strana proti druhé smluvní straně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o vzniku své újmy, nejpozději však do 10 let od uzavření smlouvy. Tato lhůta je prekluzivní. Vypořádání se provádí v penězích dorovnáním do výše hodnoty protiplnění podle znaleckého ocenění. V případě, že lhůta pro vypořádání uplynula marně, může poškozená (znevýhodněná) strana od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době.

Zákon ukládá znaleckým posudkem určit cenu podílu při

Nahrávám...
Nahrávám...