dnes je 5.2.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 59

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.7.10.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 59

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66 ObchZ

Práva a povinnosti člena orgánu obchodní korporace a obchodní korporace jsou podřízena režimu občanského zákoníku a řídí se přiměřeně ustanoveními o příkazu (§ 2430 až § 2444 NOZ). Tato úprava je chápána jako dispozitivní a smluvním stranám je umožněno, aby smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena, upravily svá práva a povinnosti odchylně. Přednost před ustanoveními občanského zákoníku o příkazu mají rovněž ustanovení zákona, který je k občanskému zákoníku v poměru speciality. Vyloučena je aplikace ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku (§ 1400 až § 1474 NOZ).

U kapitálových společností požaduje zákon uzavření smlouvy o výkonu funkce v písemné formě s tím, že musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti. Tento nejvyšší orgán schvaluje též všechny změny smlouvy o výkonu funkce.

Odměňování musí být ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno tak, aby odpovídalo ustanovením zákona. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Obdobné podle našeho názoru platí, pokud by smlouva o výkonu funkce nebyla v kapitálové společnosti sjednána vůbec nebo by byla sjednána jen ústně.

Výjimku z domněnky bezplatného výkonu funkce představuje případ, kdy je smlouva o výkonu funkce, příp. ujednání o odměně v ní

Nahrávám...
Nahrávám...