dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 65

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 65

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

Komentované ustanovení upravuje možnost vyloučení člena statutárního orgánu (na rozdíl od § 64) bez jakékoliv vazby na insolvenční řízení.

Podmínkou pro vyloučení člena statutárního orgánu mimo insolvenční řízení je opakované a závažné porušení péče řádného hospodáře, tj. povinnosti jednat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (§ 159 NOZ, § 51 a § 52). Důvodem pro vyloučení může být i porušení povinnosti jiné péče při výkonu funkce. Za jinou péči lze považovat jakoukoliv odbornou péči podle zvláštních právních předpisů spojenou s funkcí člena statutárního orgánu.

Jak je ze shora uvedeného patrné, postihnutelné jednání (například porušení péče řádného hospodáře) musí naplňovat znak opakování (alespoň dvakrát) a intenzity (musí jít o závažné porušení). Obě podmínky musejí být splněny současně. Na případné vyloučení nemá na rozdíl od předchozích ustanovení § 63 a § 64 žádný vliv, zda obchodní korporaci byla předmětným jednáním způsobena újma.

Další zákonnou podmínkou pro vyloučení je lhůta 3 let, ve kterých se musí člen statutárního orgánu dopustit opakovaného jednání, které

Nahrávám...
Nahrávám...