dnes je 19.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 72 - Zproštění povinnosti hradit újmu

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 72 - Zproštění povinnosti hradit újmu

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 8 ObchZ

Toto ustanovení upravuje výjimku z pravidel obsažených v předchozím § 71. Ta se vztahuje na koncerny za podmínky, že existence koncernu je prokázána a zároveň došlo k uveřejnění oznámení o existenci koncernu na internetových stránkách koncernu (§ 79 odst. 3).

Řídící koncernová společnost tak může za stanovených podmínek uplatnit svůj vliv na řízenou společnost, aniž by podléhala sankčním důsledkům stanoveným v § 71, tj. povinnosti hradit způsobenou újmu řízené osobě, sankčnímu ručení vůči věřitelům a povinnosti hradit újmu společníkům řízené osoby.

Zmíněná výjimka se uplatní za podmínky, že řídící osoba prokáže, že (i) újma vznikla v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern, a (ii) byla nebo bude v rámci koncernu vyrovnána. Újma tedy nemusí vzniknout pouze v zájmu řídící osoby, ale i jiné společnosti, která náleží do koncernu a která se na ovlivňujícím jednání vůbec nepodílela. Podstatné je, že je sledován společný koncernový zájem.

K vyrovnání musí dojít v přiměřené době a přiměřeným protiplněním. Přiměřenost doby se bude posuzovat vždy podle okolností daného případu. Vyrovnání újmy nemusí být vždy v penězích. Zákon umožňuje učinit této povinnosti zadost i jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu.

Nahrávám...
Nahrávám...