dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 777

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 777

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

není

První odstavec tohoto ustanovení upravuje právní režim ustanovení dosavadních společenských smluv, která jsou v rozporu se zákonem. Stanoví, že tato ujednání se ke dni účinnosti zákona ruší. Jedná se o taková ustanovení, která jsou podle zákona stanovena kogentně jinak, tedy bez možnosti odchýlení se např. odlišnou úpravou ve společenské smlouvě. Typicky se bude podle našeho názoru jednat o pravidla týkající se složení a fungování orgánů obchodních korporací, pravidla pro svolávání a hlasování na valné hromadě. Ohledně těchto ujednání ve společenských smlouvách budou pak obchodní korporace postupovat podle § 777 odst. 2.

Druhý odstavec stanoví obchodním korporacím povinnost přizpůsobit zákonu ta ustanovení společenských smluv, která odporují kogentním ustanovením zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Zároveň má být nové znění společenských smluv doručeno do sbírky listin obchodního rejstříku.

Třetí odstavec řeší právní režim dosavadní smluv o výkonu funkce. Nejvýraznější rozdíl, který přináší zákon v úpravě těchto smluv, lze spatřovat v mnohem přísnějších pravidlech pro odměňování. Nově musejí být ve smlouvě podrobně vymezeny všechny složky odměny. Komentované ustanovení stanovuje povinnost přizpůsobit ujednání o odměně ve stávajících smlouvách zákonu. Při porušení této povinnosti bude výkon funkce považován za bezplatný.

Čtvrtý odstavec se týká práv a povinností společníků. Ustanovení vychází z toho, že při sjednávání společenské smlouvy podle staré právní úpravy společníci některé právo nebo povinnost ve společenské smlouvě výslovně neuváděli, neboť to vyplývalo z obchodního zákoníku, na jehož znění se spoléhali. Toto přechodné ustanovení říká, že pokud společenská smlouva sepsaná podle staré právní úpravy obsahuje "mezeru“, tato mezera se i po účinnosti zákona vyplní ve společenské smlouvě příslušným dispozitivním ustanovením podle ObchZ a neaplikuje se tedy právní úprava podle zákona. Pokud by toto pravidlo neplatilo, došlo by vlastně k implicitní změně práv a povinností společníků, kde by se namísto dispozitivní úpravy podle ObchZ uplatnila dispozitivní úprava zákona. Taková situace je jistě nežádoucí, neboť to si nikdy společníci nepřáli.

Otázkou je, jak široce vykládat pojem práva a povinností společníků, tj. na co je nutno uplatnit úpravu podle ObchZ a co se

Nahrávám...
Nahrávám...