dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 82

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 82

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 9 až 12 ObchZ

Zpráva o vztazích je zprávou statutárního orgánu ovládané osoby v případě, že dochází k ovládání. Zákon ukládá statutárnímu orgánu ovládané osoby povinnost vypracovat za uplynulé účetní období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a to konkrétně (i) mezi osobou ovládající a ovládanou a dále (ii) mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tato zpráva je povinná pro osoby, které jsou ve vztahu ovládání nebo koncernu, nemusí být tedy vypracovávána v případech ovlivnění, a to již z důvodu možné nahodilosti tohoto jevu.

Hlavním účelem zprávy o vztazích je informovat a podat přehled o tom, k jakým jednáním v rámci ovládání nebo koncernu došlo, a posoudit tato jednání zejména s ohledem na to, zda nedošlo k podstatnému zhoršení postavení nebo jiných oprávněných zájmů společníků ovládané osoby, jak je to upraveno v § 89. Nejzazší termín pro vypracování zprávy o vztazích zákon určuje na 3 měsíce od skončení účetního období.

Odstavec 2 komentovaného ustanovení obsahuje povinné náležitosti zprávy o vztazích. Důležité je zejména ustanovení písm. d), z něhož vyplývá, že zpráva by měla především poskytnout přehled o tom, jaká jednání byla na popud nebo v zájmu ovládající osoby (nebo jí ovládaných osob) učiněna

Nahrávám...
Nahrávám...