dnes je 21.5.2024

Input:

Legitimace a lhůty k předložení reorganizačního plánu

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.6.2
Legitimace a lhůty k předložení reorganizačního plánu

Legitimace a lhůty k předložení reorganizačního plánu

 

Osoby oprávněné k předložení reorganizačního plánu

K předložení reorganizačního plánu jsou podle insolvenčního zákona legitimováni:

a) dlužník,

b) věřitelé.

Insolvenční zákon tedy nepřiznává legitimaci k předložení reorganizačního plánu insolvenčnímu správci.

 

Přednostní právo dlužníka

Jednou z hlavních zásad řízení o reorganizaci je přednostní právo dlužníka k předložení reorganizačního plánu. Tato zásada platí i v případě, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele, případně že návrh na povolení reorganizace byl podán věřitelem.

 

Zákonné výjimky

Dlužník přednostní právo k předložení reorganizačního plánu nemá v případě, že:

a) soudu oznámil, že reorganizační plán předložit nehodlá (viz § 339 odst. 2 IZ);

b) o povolení reorganizace rozhodla na návrh věřitele schůze věřitelů (podrobněji viz část 8/4.5);

c) se tak na schůzi věřitelů usnesli věřitelé dlužníka (viz § 339 odst. 3 IZ), přičemž výjimky uvedené pod písm. a) a c) platí až od účinnosti novely IZ, která byla provedena zákonem č. 217/2009 Sb, tj. od 20. 7. 2009.

 

Rozhodnutí o tom, že dlužník nemá přednostní právo sestavit reorganizační plán, mohou věřitelé přijmout na schůzi věřitelů, na které se projednává nebo schvaluje návrh na povolení reorganizace, nebo na jakékoli jiné schůzi věřitelů, která je svolána za tím účelem.

 

Zákonná lhůta pro dlužníka

Dlužník může reorganizační plán předložit podle § 339 odst. 1 IZ již spolu s návrhem na povolení reorganizace, nejpozději však do 120 dnů od jejího povolení; tuto lhůtu může insolvenční soud na návrh dlužníka prodloužit nejdéle o 120 dnů.

 

Speciální lhůta pro dlužníka

Shora uvedenou obecnou úpravou není dotčena speciální úprava obsažená v § 316 odst. 5 IZ, která umožňuje dlužníkovi podat reorganizační plán spolu s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku.

 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o ukončení lhůty dlužníkovi

Přednostní právo dlužníka k předložení reorganizačního plánu však zanikne, pokud insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty. Insolvenční soud o ukončení lhůty rozhoduje v těchto případech:

a) obligatorně, pokud dlužník po povolení reorganizace během zákonné lhůty určené k předložení reorganizačního plánu soudu písemně oznámí, že reorganizační plán předložit nehodlá; podpisy dlužníka, příp. členů jeho statutárního orgánu musejí být na oznámení úředně ověřeny ( § 339 odst. 4 IZ);

b) fakultativně i bez návrhu, zpravidla po vyjádření dlužníka, insolvenčního správce a věřitelského výboru, jsou-li zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje a že postupuje způsobem, který může reorganizaci zmařit, nebo pokud dlužník zajištěným věřitelům neplatí úroky v rozsahu zajištění pohledávky v sazbě dohodnuté před tím, než se dostal do prodlení; povinnost platit úroky (s výjimkou úroku z prodlení) má přitom dlužník ode dne následujícího po dni rozhodnutí o povolení reorganizace, přičemž úroky jsou splatné každý měsíc počínaje měsícem, v

Nahrávám...
Nahrávám...