dnes je 20.6.2024

Input:

Likvidátor dlužníka

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.5
Likvidátor dlužníka

Likvidátor dlužníka

 

Postavení likvidátora dlužníka ( § 9 písm. f) IZ) zařazeného mezi další procesní subjekty ( § 9 písm. f) IZ) je v § 69 IZ s ohledem na jeho specifickou roli v insolvenčním řízení upraveno zvlášť, nicméně obdobně jako v předchozí úpravě § 13a a 13b ZKV. Likvidátor není statutárním orgánem likvidované společnosti, byť na něj podle § 70 odst. 3 ObchZ ode dne jmenování do funkce přechází působnost jednat jejím jménem. Tato působnost je však omezena jen na úkony směřující k likvidaci společnosti.

 

Věcná působnost (likvidátora)

Dle § 70 odst. 1 IZ likvidátor dlužníka vykonává v insolvenčním řízení svou působnost v rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce (srov. např. § 246 IZ). Likvidátor je nepochybně nadále oprávněn jednat jménem dlužníka např. ve věcech zápisu do obchodního rejstříku, zastupovat jej před soudy v řízeních, které se netýkají majetkové podstaty nebo které nemají být z ní uspokojeny. Do likvidátorovy působnosti vždy patří i jeho součinnost s insolvenčním správcem v rozsahu, v jakém ji insolvenční zákon ukládá dlužníkovi (např. ve vztahu k § 210 a násl. IZ). Pro případ prohlášení konkursu přitom platí, že likvidace, kterou konkurs fakticky nahrazuje, se po dobu jeho trvání přerušuje ( § 245 odst. 2 IZ).

 

Časová působnost

Svoji působnost v insolvenčním řízení vykonává likvidátor podle § 69 odst. 2 IZ od

- podání insolvenčního návrhu (nebo přesněji ode dne zahájení insolvenčního řízení), nebo od

- rozhodnutí o úpadku, jde-li o insolvenční návrh věřitele.

 

Odměna a nutné výdaje

Za svoji činnost v insolvenčním řízení (tedy nikoli za jinou činnost) má likvidátor dlužníka právo na náhradu nutných výdajů a na přiměřenou odměnu. Likvidátora však nelze odměňovat za činnosti, které má podle insolvenčního zákona činit sám insolvenční správce (a v nichž ho ani jiná osoba nahradit nemůže), např. zpeněžování majetkové podstaty či přezkum přihlášených pohledávek. K tomu se již vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 10. 4. 2001, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. 402/2001, v němž uzavřel, že

„Podle § 13a ZKV lze likvidátorovi poskytovat odměnu pouze za činnosti, které zůstaly v jeho působnosti, nikoli za

Nahrávám...
Nahrávám...