dnes je 20.6.2024

Input:

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.3.1
Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

 

Přednostní uspokojování závazků dlužníka

Ustanovení § 122 odst. 1 IZ dlužníkovi dovoluje, aby po dobu trvání moratoria přednostně (tj. před dříve splatnými závazky) hradil závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm. Takové úkony dlužníka tedy nejsou vůči věřitelům dlužníka a insolvenčnímu správci neúčinné dle § 241 odst. 5 písm. c) IZ - viz část 6/3.4 - a nelze je ani trestně postihnout (nejde o trestný čin zvýhodňování věřitele). Smyslem této úpravy je pomoci dlužníkovi, aby překonal úpadek a co nejrychleji ozdravil (sanoval) svůj podnik. S ohledem na výjimečnost tohoto ustanovení se domníváme, že při výkladu toho, jaké závazky lze zařadit mezi závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku, je třeba postupovat spíše restriktivně. Nepochybně však půjde např. o dlužníkovy platby za energie, suroviny, zboží nebo služby bezprostředně nutné pro výrobu nebo dokončení rozpracovaných zakázek apod.

 

Zákaz odstoupení a výpovědí smluv s dlužníkem

V návaznosti na výše řečené § 122 odst. 2 IZ zakazuje věřitelům dlužníka odstoupit od smluv nebo vypovědět smlouvy na dodávky energií a surovin, zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, a to z důvodu

a) prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo

b) zhoršení majetkové situace dlužníka.

Tento zákaz však pro věřitele platí pouze tehdy, jestliže dlužník na základě těchto smluv hradil řádně a včas alespoň závazky uvedené v § 122 odst. 1 IZ (tj. závazky bezprostředně související s provozem podniku dlužníka vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm). Tato úprava v zájmu naplnění účelu moratoria prolamuje v neprospěch dlužníkových věřitelů zásadu pacta sunt servanda (uzavřené smlouvy je třeba dodržovat). Věřitelé, kteří se tohoto účinku obávají, nemusejí s návrhem na moratorium souhlasit ( § 116 odst. 2 IZ), nebo mohou podat návrh na ustanovení předběžného správce ( § 123 odst. 1 IZ) či návrh na zrušení moratoria [§ 124 odst. 2 písm. a) IZ]. Dlužno uvést, že pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria z výše uvedených smluv jsou pohledávkami za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 1 písm. d) IZ] - viz část 5/1.2; pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení z těchto smluv, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě do 1 roku od zániku moratoria, jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ( § 169 odst. 1 písm. g) IZ) - viz část 5/1.3.

 

Zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele

Započtení (kompenzace) je způsob zániku vzájemně

Nahrávám...
Nahrávám...