dnes je 26.5.2024

Input:

Náležitosti konečné zprávy a vyúčtování

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.7.1
Náležitosti konečné zprávy a vyúčtování

 

Náležitosti konečné zprávy a vyúčtování

 

Náležitosti konečné zprávy

Obsahové náležitosti konečné zprávy vymezuje § 302 odst. 2 a 3 IZ tak, že v ní insolvenční správce musí podat celkovou charakteristiku své činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků, přičemž zejména (tj. vždy) v ní musí obsáhnout:

a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou ( § 168 IZ) a pohledávek jim na roveň postavených ( § 169 IZ), a to vždy zvlášť přehled těchto pohledávek

- které již uspokojil,

- které ještě uspokojit zbývá (viz judikát v závěru této části ),

b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé,

c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo,

d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo (typicky jde majetek vyloučený z podstaty pro neprodejnost dle § 227 IZ),

e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo,

f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu (tj. s uvedením výše zajištěných pohledávek, v jaké nebyly uspokojeny vydáním výtěžku postupem dle § 298 a § 299 odst. 1 IZ a v jaké budou uspokojovány při rozvrhu),

g) přehled jednání a právních úkonů významných pro průběh insolvenčního řízení,

h) vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a označení těchto věřitelů s údajem o výši jejich podílů na této částce.

 

Vzor konečné zprávy s vyúčtováním odměny a výdajů insolvenčního správce zařazen /7.3 .

 

Složená záloha na náklady insolvenčního řízení

Ohledně údajů o celkových příjmech majetkové podstaty vykazovaných v konečné zprávě zdůrazňujeme, že také dlužníkem složená záloha na náklady insolvenčního řízení ( § 108 IZ - viz část 4/2.2), stejně jako jiné insolvenčním správcem převzaté finanční prostředky dlužníka, jsou majetkem dlužníka náležejícím do majetkové podstaty ( § 206 odst. 1 písm. a) IZ), který se v konkursu považuje za součást výtěžku zpeněžení podstaty ve smyslu § 283 odst. 1 IZ. Součástí tohoto výtěžku jsou také mzda a obdobné příjmy dlužníka vyplacené do majetkové podstaty v rozsahu náležejícím do podstaty dle § 207 odst. 2 IZ (tedy v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky - část 6/1). K uvedenému viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 29 INS 9586/2010, 3 VSPH 1681/2012-B ze dne 2. 7. 2013.

Do majetkové podstaty ale nenáleží záloha na náklady insolvenčního řízení složená osobou odlišnou od dlužníka (tedy insolvenčním navrhovatelem - věřitelem). Tato záloha slouží pouze co pojistka úhrady nákladů insolvenčního řízení pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty. Jestliže takový výsledek konkursu z pravomocně schválené konečné zprávy vyplyne totiž to, že ve smyslu § 297 odst. 1 IZ nebudou finanční prostředky postačovat k úhradě pohledávek za podstatou ( § 168 IZ) a pohledávek jim na roveň postavených ( § 169 IZ), použije se k jejich úhradě i věřitelem složená záloha na náklady insolvenčního řízení. Jestliže ani s ní nelze uvedené pohledávky uspokojit, rozhodne insolvenční soud - po pravomocném schválení konečné zprávy - o jejich uspokojení dle § 297 odst. 2 IZ (v rozsahu a pořadí stanoveném v § 305 odst. 2 IZ) - viz část 7/6.1 a 7/8.1 Jestliže takovéhoto použití zálohy složené insolvenčním navrhovatelem - věřitelem není třeba, má právo na její vrácení co pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ. Proto nebyla-li tato záloha v režimu za podstatou vrácena jejímu složiteli (insolvenčnímu navrhovateli) již v průběhu konkursu, je třeba ji vždy uvést v konečné zprávě mezi neuspokojenými pohledávkami za podstatou (byť její další osud - vrácení či použití k úhradě ostatních pohledávek v režimu za podstatou za podmínek shora popsaných - bude zřejmý až z výsledků projednání konečné zprávy).

 

Výčet neuhrazených pohledávek za podstatou

K povinnosti insolvenčního správce uvést v konečné zprávě přehled všech neuhrazených pohledávek, které u něj byly uplatněny jako pohledávky za podstatou, odkazujeme na závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSUL 44 INS 1175/2011, 3 VSPH 1682/2012-B ze dne 27. 6. 2013 citované v části 7/7.2.

 

Vyúčtování odměny insolvenčního správce či více správců

Současně s konečnou zprávou předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu dle § 303 odst. 1 IZ i vyúčtování své odměny a výdajů provedené dle zvláštního předpisu - vyhl. č. 313/2007 Sb. (k tomu viz též část 3/3.9). Pokud bylo v insolvenčním řízení postupně činných více insolvenčních správců (tj. v průběhu řízení došlo ke změně v osobě insolvenčního správce), nebo pokud v byl tomto řízení ustanoven i předběžný správce, který byl osobou odlišnou od insolvenčního správce, popř. byl ustanoven zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce (viz část 3/3.4), podají vyúčtování své odměny a výdajů provedené podle výše uvedeného právního předpisu i tito další správci ( § 303 odst. 2 IZ). Podrobněji k tématu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce při konkursu viz následující část 7/7.1.1.

 

Zdůrazňujeme, že jen v rámci konečné zprávy (popř. obdobné zprávy o dosavadních výsledcích konkursu předvídané např. pro případ úmrtí dlužníka v § 310 odst. 2) může dojít k vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a k rozhodnutí o nich. To platí i pro případ, že podle výsledků konkursu vyplývajících z konečné zprávy (popř. obdobné zprávy o dosavadních výsledcích konkursu předvídané např. pro případ úmrtí dlužníka v § 310 odst. 2 IZ - viz část 7/9) pro absenci rozhodného výtěžku nebylo možno odměnu správce určit dle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a bylo nutno ji určit úvahou soudu dle § 5 téže vyhlášky (část 7/7.1.1). K tomu viz závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 99 INS 6774/2009, 3 VSPH 512/2010-B ze dne 20. 12. 2010 uvedeného /7.

 

Vysvětlující judikát

Ve shora zmíněném usnesení sp. zn. KSUL 44 INS 1175/2011, 3 VSPH 1682/2012-B ze dne 27. 6. 2013 Vrchní soud v Praze podal výklad k pravidlům sestavení konečné zprávy a vyúčtování pro případ, kdy bylo v insolvenčním řízení činno více insolvenčních správců, a k určení jejich odměny dle vyhlášky (citace z odůvodnění):

„V daném insolvenčním řízení, v němž byl

Nahrávám...
Nahrávám...