dnes je 20.6.2024

Input:

Náležitosti reorganizačního plánu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7.6.4
Náležitosti reorganizačního plánu

JUDr. Sylva Rychtalíková

Obsah reorganizačního plánu

Základní opatření k provedení reorganizace

Rámcem každého reorganizačního plánu jsou opatření (distribuční schémata), kterými má být provedena reorganizace dlužníkova podniku. Takovým opatřením může být podle § 341 odst. 1 IZzejména:

 1. restrukturalizace pohledávek věřitelů, která spočívá v prominutí části dluhů dlužníka, včetně jejich příslušenství, případně v odkladu jejich splatnosti;
 2. prodej celého podniku dlužníka nebo jeho části, případně prodej celé majetkové podstaty dlužníka nebo její části;
 3. vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převod těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast;
 4. fúze s jinou osobou nebo převod jmění dlužníka na jednoho ze společníků ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, je-li dlužník právnickou osobou; práva třetích osob (zaměstnanců, zástavních věřitelů aj.) při tom mohou zůstat zachována nebo mohou být změněna; v každém případě však fúze či převod jmění dlužníka na společníka nesmějí být v rozporu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
 5. vydání akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo nově založenou právnickou osobou, ve které mají věřitelé majetkovou účast, příp. osobou vzniklou fúzí s dlužníkem nebo osobou vzniklou převodem jmění dlužníka na společníka;
 6. zajištění financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části; toto opatření bude v praxi ve většině případů spojováno s dalšími shora uváděnými opatřeními;
 7. změna zakladatelského dokumentu nebo stanov, příp. jiných dokumentů upravujících vnitřní poměry dlužníka.

Kumulace opatření k provedení reorganizace

Pokud to povaha shora uvedených, příp. jiných opatření sloužících k reorganizaci dlužníka připouští, může takových opatření být v reorganizačním plánu uplatněno i více; lze předpokládat, že v praxi bude uplatnění více takových opatření pravidlem.

Změny v evidenci Centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů

Vydání cenných papírů na základě schváleného reorganizačního plánu není podle § 358 odst. 1 IZ veřejnou nabídkou cenných papírů. Na vydání cenných papírů se tedy v tomto případě nepoužijí pravidla a omezení upravená

 • - v § 322 až § 325 ZOK,
 • - v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, která se týkají nabídky převzetí určené vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
 • - v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, která se týkají veřejného návrhu smlouvy,
 • - v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích, týkající se veřejné nabídky investičních cenných papírů (viz § 34 až § 35b).

Centrální depozitář zaknihovaných cenných papírů jako osoba, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, provede podle § 358 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...