dnes je 20.6.2024

Input:

Nastavení sankčního systému ve správě daní v průběhu insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.3.1
Nastavení sankčního systému ve správě daní v průběhu insolvenčního řízení

Nastavení sankčního systému ve správě daní v průběhu insolvenčního řízení

 

Mimosmluvní sankce v režimu insolvence

Novela zákona o správě daní a poplatků provedená zákonem č. 296/2007 Sb. reaguje rovněž i na právní úpravu tzv. mimosmluvních sankcí v režimu insolvence, která je řešena v § 170 IZ (viz část 5/1.6). V souvislosti s tím platí, že v průběhu insolvenčního řízení existuje ex lege zákaz uspokojování některých nároků, mezi něž náleží i mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku.

 

Judikát

V tomto smyslu lze i pro poměry insolvenčního řízení poukázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 29 Odo 709/2005, podle nějž penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kde povinnost zaplatit penále vznikla po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, je vyloučeno ve smyslu § 33 odst. 1 písm. d) ZKV z uspokojení v konkursu; právní úprava, kterou obsahuje § 58 ZSDP a § 18 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nemá na tento závěr žádný vliv.

 

Mimosmluvní sankce postihující majetek úpadce

V § 40b odst. 5 ZSDP byla přijata koncepce, že k přihlášeným daňovým pohledávkám nevznikají sankce. Vzhledem k tomu, že právní úprava v insolvenčním zákoně převzala v celém rozsahu znění z § 33 odst. 1 ZKV, nebyla reflektována skutečnost, že zákon o správě daní a poplatků byl mezitím v oblasti řešící mimosmluvní sankce novelizován poslaneckým přílepkem v podobě zákona č. 230/2006 Sb. Hlavně z tohoto důvodu proto terminologicky zákon o správě daní a poplatků v tomto ohledu není zcela provázán s dikcí insolvenčního zákona, neboť po nabytí účinnosti zákona č. 230/2006 Sb. se změnil charakter penále a jako náhrada byl v tomto směru zaveden úrok z prodlení. Úrok z prodlení představuje cenu peněz, které stát požaduje za

Nahrávám...
Nahrávám...