Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela insolvenčního zákona a podnikatelé

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Novela insolvenčního zákona a podnikatelé

JUDr. Alena Pokorná Malachová

Novela přináší fyzickým osobám – podnikatelům (OSVČ) jako dlužníkům nový způsob oddlužení, a to formou plnění splátkového kalendáře. Nová právní úprava stanovuje postup při určení výše splátek při oddlužení a tím se má předejít dosavadní nejednotnosti soudů při určování podmínek oddlužení.

Fyzické osoby – podnikatelé budou povinni do doby podání písemné zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, tzv. „zálohovou splátku”, která se určí podle ustanovení § 398b IZ. Výši zálohové splátky navrhne a zdůvodní insolvenční správce ve své zprávě pro oddlužení, a to postupem dle již výše uvedeného ustanovení, tedy buď na základě dlužníkových minulých podnikatelských příjmů, nebo očekávaných budoucích příjmů nebo z částky odpovídající měsíční průměrné mzdě v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Dlužník má povinnost předložit insolvenčnímu správci účetnictví či daňovou evidenci, přiznání k dani z příjmů a výpisy z účtů, popřípadě další listiny osvědčující jeho příjmy a výdaje, a to na konci každého zdaňovacího období. Splátkovou částku následně určí insolvenční správce z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za zdaňovací období a vypočte se ve výši, v jaké mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (dále jen „referenční srážka”).

Dále nastane jedna z níže uvedených variant:

Je-li součet zálohových splátek splacených dlužníkem za dané zdaňovací období nižší než součin referenční srážky a