dnes je 20.6.2024

Input:

Obecná charakteristika incidenčních sporů

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.4.1
Obecná charakteristika incidenčních sporů

 

Obecná charakteristika incidenčních sporů

 

Ustanovení § 159 IZ obsahuje taxativní výčet sporů, které jsou spory incidenčními.

Takovéto vymezení v zákoně o konkursu a vyrovnání chybělo a klasifikace sporů na spory incidenční a >>ostatní<< (souzené u obecného soudu) byla ponechána na judikatuře.

 

Výčet sporů

Podle § 159 odst. 1 IZ jsou incidenčními spory:

a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek,

b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5 IZ,

c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

d) spory na základě odpůrčí žaloby,

e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem,

f) další spory, které označí zákon jako incidenční - z ustanovení insolvenčního zákona plyne, že těmito dalšími incidenčními spory jsou:

- spor o určení, že pohledávka věřitele i nadále trvá podle § 186 odst. 2 IZ,

- spor o platnost smluv podle § 233 odst. 3 IZ,

- spor o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu podle § 289 odst. 3 IZ,

- spor dle § 373 IZ,

- spor dle § 178 a § 179 IZ (dle novely IZ účinné od 31. 3. 2011 provedené zákonem č. 69/2011 Sb.).

 

 

Jiné spory, i když se jich účastní insolvenční správce a probíhají za trvání insolvenčního řízení, se za incidenční spory nepokládají (např. spory podle § 100 odst. 2 , § 147 , § 203 , § 285 odst. 2 IZ).

 

Judikát

Usneseni Vrchního soudu v Praze sp. zn. 15 Cmo 53/2009 ze dne 17. 6. 2009, uveřejněné pod č. 115/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Řízení o žalobě, kterou se insolvenční správce domáhá vůči soudnímu exekutorovi vydání exekučního výtěžku zpeněžení nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, není incidenčním sporem ( § 159 IZ). K projednání a rozhodnuti takového sporu jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy ( § 9 odst. 1 OSŘ).

 

Přiměřená aplikace občanského soudního řádu

Podle § 7 IZ se pro projednání incidenčního sporu použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (k zásadám viz část 2/1.3).

 

Specifika řízení

Specifika projednání incidenčních sporů jsou vymezena v § 160 až 164 IZ takto :

- Incidenční spor se projedná o rozhodne v rámci insolvenčního řízení (jedná se vlastně o "řízení v řízení").

 

Zákonný soudce

- Incidenční žalobu projedná insolvenční soudce, který vykonává dohled v rámci daného insolvenčního řízení ( § 160 odst. 1 IZ). Pokud by v rámci jediného insolvenčního řízení bylo vyvoláno takové množství incidenčních sporů, že by je insolvenční soudce nebyl schopen projednat v takové lhůtě, aby nedošlo v rámci insolvenčního řízení k průtahům, je předseda insolvenčního soudu oprávněn přikázat takový spor jinému soudci (§ 160 odst. 2 IZ).

 

Žaloba podaná prostřednictvím veřejné datové sítě

Incidenční žaloba může být podána podle § 42 odst.1OSŘ také v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Pro takový případ platí:

- Žalobu doručenou insolvenčnímu soudu telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba ve procesní lhůtě tří dnů doplnit předložením jejího originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. V případě podání v elektronické podobě opatřeného uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu ( § 42 odst. 5 OSŘ). Přitom podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 101 VSPH 191/2012-13, 59 ICm 1171/2012, (MSPH 59 INS 16260/2011) ze dne 18. 7. 2012(citace níže) postačí, je-li zaručený elektronický podpis připojen pouze na podání, kterým žalobce soudu sděluje, že podává žalobu.

- Pokud by věřitel doplnil své elektronické podání až po uplynutí výše uvedené lhůty, nešlo by již o doplnění žaloby, ale o samostatné podání - novou žalobu, jejíž včasnost z hlediska stanovené lhůty pro podání žaloby by tak bylo nutno posuzovat samostatně, bez zřetele k původnímu elektronickému podání, k němuž - nebylo-li včas doplněno - nelze přihlížet.

- Pokud byla žaloba odeslána z datové schránky věřitele do datové schránky příslušného soudu osobou uvedenou v § 18 odst. 1 až 4 zák. č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má z hlediska úpravy obsažené v ustanovení § 18 odst. 2 tohoto zákona stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (viz právní věta usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 25 INS 1903/2010, 3 VSPH 605/2010-P10-10 ze dne 30. 5. 2011, uveřejněného pod č. 135/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

 

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 101 VSPH 191/2012-13, 59 ICm 1171/2012, (MSPH 59 INS 16260/2011) ze dne 18. 7. 2012 lze k náležitostem elektronicky podávané žaloby ocitovat:

„Je nepochybné, že žaloba byla součástí vlastního podání založeného na č.l. 1 spisu, protože jinak by toto podání, pokud by jeho součástí nebyla incidenční žaloba, postrádalo jakýkoliv smysl, neboť neobsahuje žádné jiné sdělení než to, že soudu JUDr. Jiří Všetečka posílá incidenční žalobu. Za této situace plně postačí pro závěr, že žaloba je opatřena platným elektronickým podpisem zástupce žalobce, pokud tento ověřený elektronický platný podpis byl na podání, kterým žalobce sděluje soudu, že jím podává incidenční žalobu.“

 

Účastníci incidenčního sporu

- na rozdíl od vlastního insolvenčního řízení je vedlejší účastenství v incidenčním sporu přípustné,

- insolvenční správce nemusí být účastníkem incidenčního sporu,

insolvenčního správce, který není účastníkem incidenčního sporu, insolvenční soud vždy neprodleně vyrozumí o rozhodnutích v tomto sporu vydaných ( § 160 odst. 3 IZ ve znění účinném od 31. 3. 2011).

 

Doručování písemností

- V řízení o incidenční žalobě se účastníkům řízení doručují písemnosti zvlášť. Tedy neuplatní se § 71 odst. 1 IZ, podle kterého se v insolvenčním řízení písemnosti doručují vyvěšením na úřední desce soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku ( § 160 odst. 3 IZ). Pouze v případě, že se písemnost nepodaří doručit, doručí insolvenční soud této osobě podle § 80 odst. 1 IZ písemnost znovu vyhláškou. Jinak se rozhodnutí vydaná v incidenčních sporech

Nahrávám...
Nahrávám...