dnes je 23.4.2024

Input:

Obecný výklad o pachateli trestného činu a o jeho zavinění

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.5
Obecný výklad o pachateli trestného činu a o jeho zavinění

Obecný výklad o pachateli trestného činu a o jeho zavinění

 

A) Fyzická osoba jako pachatel, spolupachatel

Obecně může být pachatelem trestného činu kterákoli fyzická osoba, pokud již dovršila 15 let věku a je příčetná ( § 25 a 26 TrZ). V některých případech však ke spáchání trestného činu TrZ vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, takže pachatelem ( § 22 TrZ) nebo spolupachatelem ( § 23 TrZ) takového trestného činu může být pouze osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. V těchto případech jde o tzv. konkrétní nebo speciální subjekt trestného činu ve smyslu § 114 odst. 1 TrZ. Konkrétním subjektem se zvláštní vlastností je typicky dlužník u trestných činů poškození věřitele podle § 222 odst. 1 TrZ, zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 1 TrZ nebo způsobení úpadku podle § 224 odst. 1 a 2 TrZ nebo insolvenční správce u trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 3 TrZ. Speciálním subjektem se zvláštní způsobilostí nebo postavením je např. úřední osoba ve smyslu § 127 TrZ u trestných činů úředních osob ( § 329 , 330 a 331 TrZ) nebo nositel povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek podle § 220 a 221 TrZ. Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem ( § 24 TrZ) trestného činu vyžadujícího konkrétní nebo speciální subjekt může být i osoba, která nemá požadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení ( § 114 odst. 3 TrZ).

 

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, považují se podle § 23 TrZ za spolupachatele a každá z takových osob odpovídá, jako by spáchala trestný čin sama. Proto např. každému ze spolupachatelů se přičítá celá škoda způsobená jejich společným jednáním a hrozí jim v zásadě stejné tresty. Totéž platí, je-li jedním ze spolupachatelů fyzická osoba a druhým právnická osoba nebo jde-li o spolupachatelství právnických osob ( § 9 odst. 3 ZTOPO).

 

B) Účastník

Podle § 24 TrZ účastníkem na dokonaném trestném činu jiné osoby nebo na jeho pokusu je ten, kdo úmyslně

a) zosnoval nebo řídil spáchání trestného činu (organizátor),

b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

 

Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užijí ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže TrZ nestanoví něco jiného. Proto se v případě organizátora, návodce a pomocníka vychází ze stejné trestní sazby jako u pachatele, na jehož trestném činu nebo pokusu se účastník podílel. Účastník nese stejnou trestní odpovědnost jako pachatel též např. ohledně výše škody způsobené trestným činem, na němž účastník participoval. Totéž platí v případě, je-li účastníkem trestně odpovědná právnická osoba ( § 1 odst. 2 ZTOPO).

 

C) Jednání fyzické osoby za právnickou osobu

České trestní právo sice již od 1. 1. 2012 zná i trestní odpovědnost právnických osob (viz část 13/5.1), ale trestný čin může spáchat též fyzická osoba jednající jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení, pokud např. dlužníkem, resp. úpadcem je právnická osoba třeba v podobě obchodní společnosti či družstva. Není totiž překážkou trestní odpovědnosti fyzické osoby, došlo-li ke spáchání trestného činu v rámci činnosti právnické osoby nebo v souvislosti s tím, že určitá fyzická osoba jednala jménem právnické osoby nebo ji zastupovala, např. činila právní či protiprávní úkony jako statutární orgán obchodní společnosti nebo družstva či jako jejich zmocněnec nebo prokurista. To platí též u trestných činů, kde se vyžaduje tzv. konkrétní nebo speciální subjekt ( § 114 odst. 1 TrZ), u nichž postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná (např. jako statutární orgán či jeho člen, jako zaměstnanec, zmocněnec, prokurista apod. - viz zejména ustanovení § 20 , § 22 až § 24 ObčZ, § 13 a násl. ObchZ). Proto např. za

Nahrávám...
Nahrávám...