dnes je 21.6.2024

Input:

Obligatorní náležitosti

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.6.4.1
Obligatorní náležitosti

Obligatorní náležitosti

 

Reorganizační plán musí podle § 340 odst. 1 a 2 IZ vždy obsahovat:

a) rozdělení věřitelů do skupin podle jejich právního postavení a hospodářských zájmů, a to za účelem určení rozsahu uspokojení jejich pohledávek a za účelem hlasování o přijetí reorganizačního plánu (viz část 8/5.2.1);

b) určení způsobu reorganizace, tj. opatření k jejímu provedení (viz část 8/6.4);

c) opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a určení osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich dispozičních práv; může jít zejména o případné omezení dlužníka nakládat s majetkovou podstatou ve prospěch jiných osob ( § 353 odst. 1 IZ), o stanovení právních úkonů, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce ( § 354 odst. 4 IZ), o prodloužení pozastavení výkonu funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka (§ 353 odst. 2 IZ), o určení způsobu, jakým věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními;

d) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek;

e) osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit;

f) údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna;

g) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace; včetně stanovení přesných podmínek, za nichž jsou osoby v reorganizačním plánu uvedené po nabytí jeho účinnosti věřiteli dlužníka, a to včetně rozsahu jejich práv ( § 356 odst. 1 IZ);

h) projevy vůle jednajících osob (zejména dlužníka s dispozičními oprávněními), které vedou ke dni účinnosti reorganizačního plánu ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě dlužníka; takové projevy vůle musejí být přesně označeny a musí být uvedeno přesné znění záznamu do

Nahrávám...
Nahrávám...