Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměna za výkon funkce jednatele

16.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1
Odměna za výkon funkce jednatele

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě, že dojde ke jmenování jednatele, bude namístě, aby se jednatel se společností dohodl na tom, zda bude svou funkci vykonávat za úplatu nebo bez nároku na úplatu a aby si sjednali další podmínky výkonu funkce jednatele. Doporučujeme v této souvislosti, aby jednatel se společností uzavřel tzv. smlouvu o výkonu funkce jednatele.

Smlouva o výkonu funkce

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce je obsažena v § 59 ZOK. Smlouva o výkonu funkce se sjednává vždy písemně, a musí ji schválit, včetně případných změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. u společnosti s ručením omezeným valná hromada či jediný společník při výkonu působnosti valné hromady.

Smlouva o výkonu funkce může buď stanovit, že výkon funkce je bezúplatný nebo že se vykonává za úplatu. V případě, že si strany úplatu (odměnu za výkon funkce) sjednají, pak musí být ve smlouvě ohledně odměňování uvedeno následující (viz § 60 ZOK):

  • vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

  • určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,

  • určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a

  • údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

V případě, že smlouva neobsahuje tyto náležitosti, pak se má za to, že výkon funkce je bezúplatný. Totéž platí v případě, kdy smlouva o výkonu funkce vůbec uzavřena není nebo se v ní o odměňování „mlčí”, tj. úprava odměňování v ní není obsažena.

Výjimkou je situace, kdy sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo ujednání o odměně bude neplatná z důvodu na straně společnosti nebo pokud smlouva nebude z důvodu překážek na