dnes je 18.5.2024

Input:

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu a odměna a nutné výdaje věřitelského výboru

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.2.4
Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu a odměna a nutné výdaje věřitelského výboru

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu a odměna a nutné výdaje věřitelského výboru

 

Ustanovení § 60 odst. 1 IZ formuluje obecné požadavky kladené na výkon funkce členů a náhradníků věřitelského výboru (obdobně tak činí v § 36 odst. 1 IZ ve vztahu k insolvenčnímu správci - viz část 3/3.8), kteří jsou při výkonu funkce povinni

a) postupovat s odbornou péčí a

b) dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob - k tomu viz výklad pojmu společný zájem věřitelů v části 2/2.

Této odpovědnosti se nezbaví, ani když plnili (či měli plnit) své povinnosti prostřednictvím svých zaměstnanců a jiných osob.

 

Odpovědnost za škodu

Členové a náhradníci věřitelského výboru odpovídají za škodu nebo jinou újmu (ušlý zisk), kterou způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce. Tuto odpovědnost je (obdobně jako u osob povinných k součinnosti s insolvenčním správcem - viz část 3/3.10) nutno posuzovat podle předpisů upravujících obecnou odpovědnost fyzických a právnických osob za škodu obsaženou v § 420 a násl. ObčZ, proto mezi předpoklady jejího vzniku patří:

a) porušení povinnosti (uložené zákonem nebo soudem),

b) vznik škody nebo jiné újmy (zejména na majetkové podstatě),

c) příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody či jiné újmy,

d) presumované zavinění.

Prokáže-li poškozený (např. insolvenční věřitelé nebo dlužník) předpoklady a) až c), povinná osoba se ze své odpovědnosti vyviní, jen když prokáže, že škodu nezavinila.

 

Zákaz nabývání majetku z podstaty

Podle § 60 odst. 1 věty třetí IZ (jemuž odpovídá i § 295 odst. 2 písm. f) IZ) členové a náhradníci věřitelského výboru mohou nabývat majetek z majetkové podstaty jen se souhlasem schůze věřitelů. Pro případ prohlášení konkursu je tento zákaz speciálně upraven v § 295 IZ (viz část 7/5.2). Smyslem této úpravy je zabránit možnému střetu (majetkových) zájmů, když věřitelský výbor (jeho členové, popř. náhradníci) se spolupodílejí nejenom na volbě způsobu zpeněžení majetkové podstaty ( § 286 odst. 2 IZ), ale i na již zvoleném způsobu zpeněžení ( § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 IZ). Povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro členy a náhradníky věřitelského výboru po dobu insolvenčního řízení nemůže ani insolvenční soud.

 

Nutné výdaje a odměna

Podle § 60 odst. 2 IZ členové a náhradníci věřitelského výboru mají právo na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce a na přiměřenou odměnu, jejíž výši určí insolvenční soud (srov. obdobnou předchozí úpravu v § 11 odst. 8 ZKV). Mezi jejich hotové výdaje (obdobně jako u insolvenčního správce - viz část 3/3.7) patří především :

- cestovní výdaje (např. jízdné, stravné, ubytovací výdaje),

- poštovné,

- telekomunikační poplatky(hovorné),

- náklady na opisy a fotokopie.

Tyto pohledávky jsou pohledávkami za majetkovou podstatou ( § 168 odst. 1 písm. b) IZ), které se zásadně uspokojují v plné (v případě odměny - soudem určené) výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Způsob určení nutných výdajů a odměny členů a náhradníků věřitelského výboru a jejich nejvyšší přípustnou výši stanoví podle § 60 odst. 4 IZ prováděcí právní předpis, jímž je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně

Nahrávám...
Nahrávám...