dnes je 21.5.2024

Input:

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.1.2
Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

 

Zveřejnění

Podle § 101 odst. 1 IZ je insolvenční soud povinen oznámit zahájení insolvenčního řízení tak, že o tom vydá usnesení, které zveřejní vyhláškou (tzn. že jej podle § 71 odst. 3 IZ vyvěsí na úřední desce svého soudu a současně zveřejní v insolvenčním rejstříku), nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Máme za to, že vzhledem k důsledkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení, k nimž dojde i doručením insolvenčního návrhu místně nepříslušnému soudu (jinému věcně příslušnému krajskému soudu), oznamovací povinnost splní tento místně nepříslušný soud (viz část 4/5.1.2).

 

Zveřejnění v mimopracovní době

Způsob zajištění splnění této informační povinnosti v případě insolvenčních návrhů došlých v době mimo stanovenou (rozvrženou) pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Účinnost tohoto ustanovení byla z důvodu níže uvedené přechodné změny úpravy odložena k 1. 1. 2009. Máme však za to, že s ohledem na níže uvedenou definitivní změnu úpravy, bude toto ustanovení vypuštěno.

 

 

Přechodná změna úpravy

Podle přechodného ustanovení § 432 odst. 2 IZ se totiž po přechodnou dobu - do 31. prosince 2008 - pokládala povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení (do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh), za splněnou i tehdy, učinil-li tak insolvenční soud do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby.

 

Definitivní změna úpravy

Jelikož úprava daná výše přechodným ustanovením se v praxi osvědčila, zákonem č. 458/2008 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2009 vtělena jako trvalá součást ustanovení § 101 odst. 1 IZ IZ úpravou, podle níž jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu. Jinak řečeno, insolvenční soud ani nadále není povinen oznamovat zahájení insolvenčního řízení v mimopracovní době.

 

 

Náležitosti oznámení

Usnesení

Nahrávám...
Nahrávám...