dnes je 21.6.2024

Input:

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1.6
Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

 

Výčet vyloučených pohledávek

Existuje skupina pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují v žádném ze způsobů řešení úpadku, pokud zákon nestanoví jinak. Jejich výčet je uveden v § 170 IZ a jedná se o:

a) úroky (např. ze smlouvy o půjčce, ze smlouvy o úvěru, ze smlouvy o běžném účtu, směnečné úroky apod.), úroky z prodlení (např. podle § 517 ObčZ, podle § 369 ObchZ) a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,

b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku,

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv,

d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou příslušenství daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto příslušenství vznikla před rozhodnutím o úpadku,

e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

 

Pokud jde o úroky (nikoli úroky z prodlení), pak § 171 IZ připouští úročení zajištěné pohledávky, resp. uspokojení úroků přirostlých k zajištěné pohledávce i za dobu po rozhodnutí o úpadku ve dvou tam uvedených případech (blíže viz část 5/1.4).

 

Pokud věřitel přihlásí do insolvenčního řízení pohledávku, která je podle § 170 IZ vyloučena z uspokojení, ať již pro neznalost právní úpravy, nebo z obavy, aby nedošlo k promlčení takové pohledávky ( § 173 odst. 4 IZ), insolvenční správce nezařadí tuto vyloučenou pohledávku do seznamu pohledávek a pohledávka nebude předmětem přezkumného jednání ( § 189 odst. 1 IZ). Je vhodné, aby insolvenční správce o tomto postupu dotčeného věřitele informoval.

 

Nesouhlasí-li věřitel s postupem správce, který jeho pohledávku (její část) nezařadil do seznamu přihlášených pohledávek s odůvodněním, že je vyloučena z uspokojení ( § 170 , § 189 odst. 1 věta druhá IZ ), může podat návrh, aby jeho pohledávka (její část) byla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek. Proti usnesení insolvenčního soudu, který takovému návrhu věřitele nevyhoví, je odvolání přípustné ( viz např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. KSOS 33 INS 5524/2009, 2 VSOL 13/2010-B ze dne 11. 3. 2010).

 

 

Podle

Nahrávám...
Nahrávám...