dnes je 30.5.2024

Input:

Pojistný podvod

4.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.3 Pojistný podvod

JUDr. Lucie Kolářová

§ 210 TZ

1. Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí:

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

2. Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou.

3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

5. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

6. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) nebo teroru (§ 312 TZ).

7. Příprava je trestná.

Skutková podstata trestného činu

Ustanovení § 210 TZ obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty, které jsou upraveny v odstavcích 1 a 2. Obecně je předmětem ochrany u tohoto zvláštního případu podvodu cizí majetek, ale ochrana je poskytována majetkovým právům a majetkovým vztahům v užším rozsahu, pouze pokud se týkají tzv. soukromého pojištění vázaného na pojistné smlouvy, a plnění na základě takového pojištění poskytovaného včetně jiných obdobných plnění. V případě odstavce 1 je ochrana poskytnuta v souvislosti s řádným sjednáváním pojistných smluv, likvidací pojistné události a poskytováním pojistného plnění, včetně tzv. jiného obdobného plnění, přičemž není vyžadováno způsobení škody.

Objektivní stránka

Skutkovou podstatu upravenou v odstavci 1 naplní pachatel tím, že v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na pojistné plnění, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Není nutné, aby pojišťovna jednala v omylu, stejně tak není nutné, aby plnění bylo skutečně vylákáno.

Nepravdivými údaji jsou ty, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, hrubě zkreslené údaje mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, podstatnými údaji jsou údaje jakékoliv, které jsou rozhodující nebo zásadní pro uzavření pojistné smlouvy, které pokud by byly druhé straně známy, pojistná smlouva by uzavřena nebyla, nebo byla, ale za méně výhodných podmínek.

Subjektivní stránka

K naplnění subjektivní stránky je nutný úmysl, který v tomto případě nemusí směřovat ke způsobení škody, když její způsobení není v odstavci 1 vyžadováno.

Subjekt

Pachatelem může být jakákoliv fyzická osoba, s ohledem na povahu tohoto trestného činu jím bude

Nahrávám...
Nahrávám...