dnes je 4.3.2024

Input:

Pokračování v přerušených řízeních

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.8.1.1
Pokračování v přerušených řízeních

Pokračování v přerušených řízeních

 

Podmínky, za nichž lze v některých přerušených řízeních pokračovat, jsou vymezeny v § 264 a 265 IZ, a to zvlášť pro případ dlužníkových „aktivních sporů“ (kdy sám uplatňuje nějaké své právo) a zvlášť pro případ dlužníkových „pasivních sporů“ (kdy je naopak uplatňováno nějaké právo vůči dlužníku), a to ovšem jen v určitých případech.

 

Pokračování v přerušených “aktivních sporech„ dlužníka

V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník

a) vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel,

b) v dalších řízeních, v nichž uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty,

lze pokračovat na návrh insolvenčního správce ( § 264 odst. 1 IZ). K podání tohoto návrhu mu soud (či jiný orgán, který řízení vede) současně s vyrozuměním dle § 263 odst. 3 IZ (část 7/3.8.1) určí lhůtu. Pokud insolvenční správce návrh na pokračování v řízení podá, dnem jeho doručení soudu se stává účastníkem řízení místo dlužníka. Insolvenční správce při úvaze o pokračování v řízení (k čemuž si může vyžádat stanovisko věřitelského orgánu - § 58 a § 68 IZ) bude samozřejmě především hodnotit, zda takový postup má smysl, tedy zejména zda lze důvodně očekávat nějaký přínos tohoto sporu pro majetkovou podstatu (zejm. zda lze předpokládat úspěch ve sporu s účastníkem, který je solventní či bude jinak schopen přiznaný nárok dlužníka uspokojit).

 

Teprve pokud insolvenční správce v určené lhůtě návrh na pokračování v řízení nepodá, mohou ho podat dlužník či ostatní účastníci řízení. Pokud tak učiní, dlužník zůstává účastníkem řízení ( § 264 odst. 2 IZ). Pokud správce práva žádat pokračování v řízení v dané lhůtě nevyužil, je vhodné, aby o tom soud (jiný orgán, který vede řízení) dlužníka a ostatní účastníky řízení informoval s dotazem, zda takový úkon (ve smyslu předchozího vyrozumění) učiní oni.

Pokud insolvenční správce neprojevil zájem na pokračování v řízení a pokračuje se v něm až na návrh dlužníka, je samozřejmé, že pokud byl dlužník ve sporu úspěšný, takto přisouzené plnění náleží do majetkové podstaty. Neplnil-li by procesně neúspěšný účastník do majetkové podstaty dobrovolně, mohl by se toho výkonem rozhodnutí či exekucí domoci podle § 267 odst. 4 IZ insolvenční správce, tedy pokud by zahrnul takovou pohledávku do soupisu majetkové podstaty ( § 217) , a to i když ji třeba dříve postupem podle § 227 IZ ze soupisu vyňal.

 

Pokračování v přerušených "pasivních sporech" dlužníka

V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu věřitelé uplatňovali proti dlužníkovi pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, lze dle § 265 odst. 1 IZ pokračovat, jde-li o:

- spory o rozsah majetkové podstaty (tedy kde se řeší otázky, jež mají vliv na vymezení toho, co patří do majetkové podstaty, a co nikoli), ovšem s výjimkou sporů o vyloučení majetku z majetkové podstaty dle § 225 IZ,

- řízení o nárocích s právem na uspokojení ze zajištění (osobu zajištěného věřitele vymezuje § 2 písm. g/ IZ),

- řízení o

Nahrávám...
Nahrávám...