dnes je 25.4.2024

Input:

Postavení obětí trestných činů v insolvenčním řízení

1.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1.4.1
Postavení obětí trestných činů v insolvenčním řízení

Postavení obětí trestných činů v insolvenčním řízení

 

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2013, upravuje postavení věřitelů - nositelů vykonatelných pohledávek

a) na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem, nebo

b) na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem.

 

Novelizuje ustanovení § 167 odst. 2 IZ tak, že těmto věřitelům přiznává v insolvenčním řízení postavení obdobné, jako mají zajištění věřitelé.

Podle novelizovaného § 167 odst. 2 IZ se tito věřitelé uspokojují ze zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty

c) byly-li tyto hodnoty zajištěny v trestním řízení o tomto trestném činu, a

d) přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvalo.

 

Zajištění podle trestního řádu

Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má podle § 43 právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování; je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě.

 

Nároky poškozených mohou být v trestním řízení zajištěny majetkem obviněného, a to postupem podle § 47 § 49 TŘ. O zajištění rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V přípravném řízení může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení.

 

V usnesení o zajištění majetku zakáže soud a v přípravném řízení státní zástupce obviněnému, aby nakládal s věcmi, které jsou uvedeny v usnesení o zajištění, nebo které při výkonu takového rozhodnutí budou sepsány; dále obviněnému zakáže, aby po oznámení usnesení majetek převedl na někoho jiného nebo ho zatížil; úkony obviněného učiněné v rozporu s tímto zákazem jsou neúčinné.

 

Podle § 48 TŘ soud a v přípravném řízení státní zástupce zajištění zruší

a) pomine-li důvod, pro který bylo nařízeno,

b) bylo-li trestní stíhání pravomocně zastaveno nebo skončilo-li pravomocným zprošťujícím rozsudkem, nebo

c) uplynuly-li čtyři měsíce ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl obžalovaný uznán vinným, nebo ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení, jímž byla věc postoupena jinému orgánu.

 

 

Lhůta pro uplatnění pohledávky

I tito věřitelé - poškození - uplatňují své

Nahrávám...
Nahrávám...