dnes je 22.4.2024

Input:

Povolení oddlužení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.3.2
Povolení oddlužení

Povolení oddlužení

 

Podmínky povolení oddlužení

Jestliže návrh na povolení oddlužení nebyl vzat zpět (část 9/2.3) a nebyl insolvenčním soudem odmítnut (část 9/2.1 a 9/2.2) ani zamítnut (část 9/3.1), insolvenční soud oddlužení povolí ( § 397 IZ), a to

a) spolu s rozhodnutím o úpadku, pokud bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka, který k němu návrh na povolení oddlužení připojil ( § 148 odst. 3 a § 390 odst. 1 IZ), část 9/2.1)

b) samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, pokud bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu jiné osoby než dlužníka, tj. jeho věřitele, a dlužník návrh na povolení oddlužení podal do 30 dnů ode dne, kdy mu byl tento návrh doručen ( § 149 odst. 2 a § 390 odst. 1 IZ - část 9/2.1).

K tomu viz též část 4/6.1 o stanovení způsobu řešení úpadku a tam uvedenou judikaturu.

 

Společné oddlužení manželů se SJM

Jestliže s insolvenčním návrhem podali návrh na povolení oddlužení - jako dlužníci - oba manželé, jejichž majetek a závazky náležejí do SJM, insolvenční soud tyto návrhy posoudí a projedná společně (jsou-li podány zvlášť, řízení o nich spojí), a společně o nich rozhodne, tj. za podmínek uvedených shora na jejich základě oběma těmto dlužníkům (bude-li zjištěn jejich úpadek - část 4/5.3) povolí oddlužení.

 

Při takovémto společném oddlužení manželů má být ustaven jen jeden insolvenční správce (s jedním nárokem na odměnu) - podrobněji viz část 9/6.1 a tam uvedená judikatura. Totéž musí platit samozřejmě i pro případ, že jde o schválené oddlužení dlužníka, na němž se jeho manžel podílí jen na základě svého souhlasu s oddlužením dle § 392 odst. 3 věty druhé IZ. (k tomu viz též část 9/2.2.1 a tam uvedená judikatura, a dále poznámka v části 9/5 k tématu schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pod heslem „ Manžel dlužníka souhlasící s oddlužením - SJM“).

Ke společnému řízení dlužníků viz zejména usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B ze dne 19. 4. 2011 se zásadními shrnujícími závěry zařazenými v úvodu části 9/5 k heslu „Společné oddlužení manželů se SJM“, další jeho závěry jsou prezentovány v části 9/5.1.2 u tématu změny schváleného splátkového kalendáře a v části 9/5.1.3 o přezkoumání pohledávek.

 

K obojímu viz též shrnující poznámku v závěru části 9/5.1.2.1.

 

S poukazem na judikatorní závěry (viz. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 40 INS 7787/2010, KSHK 40 INS 7794/2010, 1 VSPH 1018/2010-A ze dne 16. 12. 2010) nutno dodat, že pokud ve společném (spojeném) insolvenčním řízení manželů (dlužníků) insolvenční soud posléze zjistí, že jejich společné oddlužení povolit (schválit) nelze, a tedy není možný jiný způsob řešení jejich úpadku než konkurs, pak společnou insolvenční věc rozdělí do dvou samostatných insolvenčních řízení, v nichž teprve může (po rozhodnutí o úpadku dlužníků) prohlásit konkurs na každého z dlužníků. To s tím, že v každém takovém insolvenčním řízení by měl ustanovit jiného insolvenčního správce, než kterého dříve ustanovil oběma dlužníkům společně. Prohlásit na majetek (obou) dlužníků jeden (společný) konkurs v zásadě není možné. Tento názor vychází z toho, že vzhledem k účinkům prohlášení konkursu na SJM, jež zaniká a je třeba provést jeho vypořádání ( § 268 a násl. IZ), je namístě řešit úpadek obou dlužníků (manželů) konkursem zásadně odděleně - na rozdíl od jejich společně vedeného oddlužení

Nahrávám...
Nahrávám...