dnes je 20.5.2024

Input:

Právní rámec účetnictví, účetní jednotky

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.1
Právní rámec účetnictví, účetní jednotky

15.11.1.1
Právní úprava účetnictví a předmět účetnictví

Právní úprava účetnictví a předmět účetnictví

 

Účetnictví v historii vzniklo a vyvíjelo se díky tomu, že výrobci či obchodníci potřebovali mít přehledné, okamžité a trvale zaznamenané informace o svém majetku a dluzích. Bez takových informací se neobejde ani insolvenční řízení. První systematický popis podvojného účetnictví, na jehož podstatě se dodnes nic nezměnilo, pochází z konce 15. století od italského františkánského mnicha a profesora matematiky Lucy Bartolomea de Pacioli a je součástí jeho učebnice matematiky. V České republice je v současné době účetnictví upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ). Ve vztahu k insolvenčnímu zákonu je nutno jej považovat za „lex generalis", tedy jsou-li některé otázky mající vliv na účetnictví upraveny v insolvenčním zákoně, má tato úprava přednost před úpravou v zákoně o účetnictví.

Od časů Pacioliho jsou předmětem účetnictví stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady, výnosy a výsledek hospodaření.

 

Upozornění

Pro dobíhající konkursní řízení zahájená podle zákona o konkursu a vyrovnání se použijí ustanovení zákona o účetnictví ve znění účinném před 1. 1. 2008.

 

Vyhlášky ministerstva financí

Od počátku účinnosti obsahuje zákon o účetnictví v § 4 odst. 8 zákonnou možnost, aby k jeho praktické aplikaci byly vydávány podrobnější právně závazné prováděcí předpisy. Do konce roku 2003 tyto předpisy měly formu opatření Ministerstva financí. Od roku 2003 upravují účetnictví podrobněji prováděcí vyhlášky Ministerstva financí publikované ve Sbírce zákonů. Vyhlášky jsou vydávány odděleně pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. Vzhledem k subjektům, které může postihnout insolvenční řízení, bychom mohli pro řešení některých účetních problémů použít tyto vyhlášky v platném znění:

 

Číslo vyhlášky

Určena pro:

500/2002 Sb.

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

501/2002 Sb.

účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (viz Časově omezené výjimky popsané v 2/1.1). Přitom pozor na speciální definici finančních institucí v § 2 písm. k) IZ.

502/2002 Sb.

účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (viz Časově omezené výjimky popsané v 2/1.1). Přitom pozor na speciální definici finančních institucí v § 2 písm. k) IZ.

503/2002 Sb.

zdravotní pojišťovny (jen zcela výjimečně - viz Absolutní výjimky a Časově omezené výjimky popsané v 2/1.1)

504/2002 Sb.

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (viz Časově omezené výjimky pro politické strany nebo politická hnutí popsané v 2/1.1)

505/2002 Sb.

účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu (opět mimo Absolutní výjimky popsané v 2/1.1), konec účinnosti 31. 12. 2009

410/2009 Sb.

pro některé vybrané účetní jednotky. Účinnost od 1. 1. 2010. Vybranými účetními jednotkami jsou dle § 2 územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky a organizační složky státu. (opět mimo Absolutní výjimky popsané v 2/1.1)

 

Jak dále vysvětlíme, musí účetní v praxi stále brát na vědomí též od 1. 1. 2004 zrušenou prováděcí vyhlášku č. 507/2002 Sb. pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Pokud dále nebude výslovně uvedeno, zaměříme se ve výkladu na nejpočetnější skupinu dlužníků, kterými jsou bezesporu podnikatelé.

 

České účetní standardy (ČÚS)

Kromě prováděcích vyhlášek velká novela zákona o účetnictví v roce 2001 zavedla do účetní praxe nový pojem České účetní standardy. K prvnímu vydání ČÚS došlo až s účinností od 1. 1. 2004. Podle zákona o účetnictví je obsahem standardů shodně jako ve vyhláškách popis účetních metod a dále postupy účtování. Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona a ostatních právních předpisů ani obcházet jejich účel. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění ustanovení o účetních metodách podle zákona o účetnictví. Vydání standardů se oznamuje ve Finančním zpravodaji.

V roce 2004 byly poprvé vydány ČÚS, které se ale bohužel velmi podobají, v mnoha částech přesně shodují s původními opatřeními Ministerstva financí, kopírují historicky zavedené, dnes většinou nezdůvodnitelné rozdílné účetní postupy a k jejich standardizaci a modernizaci dochází jen zvolna.

 

 

 

 

 

 

Název standardu

Číslo standardu pro účetní jednotky účtující podle prováděcí vyhlášky

 

 

500/2002 Sb.

501/2002 Sb.

502/2002 Sb.

504/2002 Sb.

 

Účty a zásady účtování na účtech

001

101

201

401

 

Otevírání a uzavírání účetních knih

002

102

202

402

 

Odložená daň

003

103

220

 

 

Rezervy

004

107

 

407

 

Opravné položky

005

106

 

407

 

Kurzové rozdíly

006

105

 

404

 

Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

007

114

219

403

 

Operace s cennými papíry a podíly

008

108

 

406

 

Deriváty

009

 

 

405

 

Zvláštní operace s pohledávkami

010 zrušen

 

 

 

 

Operace s podnikem

011

 

 

 

 

Změny vlastního kapitálu

012

 

208

 

 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

013

112

217

409

 

Dlouhodobý finanční majetek

014

 

 

 

 

Zásoby

015

 

 

410

 

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

016

 

 

408

 

Zúčtovací vztahy

017

 

 

411

 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

018

 

 

413

 

Náklady a výnosy

019

 

213

412

 

Konsolidovaná účetní závěrka

020

115

223

 

 

Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci

021

 

 

 

 

Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

022

 

 

 

 

Přehled o peněžních tocích

023

 

 

 

 

Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty

 

113

220

 

 

Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty

 

111

 

 

 

Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

 

 

 

414

 

 

 

 

 

 

Zcela specifické standardy jsou vydány k prováděcí vyhlášce č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny. Zrušení vyhlášky č. 505/2002 Sb. a její nahrazení vyhláškou 410/2009 Sb. je součástí rozsáhlého projektu reformy účetnictví státu od 1. 1. 2010. Spolu se změnou vyhlášky došlo i ke změnám v účetních standardech.

K vyhlášce č. 502/2002 Sb. jsou platné ještě další, pro tento typ účetních

Nahrávám...
Nahrávám...