dnes je 20.5.2024

Input:

Přehled uspokojování pohledávek věřitelů

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5
Přehled uspokojování pohledávek věřitelů

15.4.5.1
Přehled uspokojování pohledávek při konkursu

 

Přehled uspokojování pohledávek při konkursu

 

Pohledávky za podstatou

- Pohledávky za podstatou a pohledávky na roveň jim postavené uspokojuje insolvenční správce v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku ( § 168 odst. 3 a § 169 odst. 2 IZ), a tedy i v průběhu konkursu.

- Neuspokojí-li tyto pohledávky insolvenční správce dobrovolně, může se domáhat věřitel jejich uspokojení žalobou o zaplacení podanou u obecného soudu proti insolvenčnímu správci. Lhůtu k plnění a majetek, z něhož může být taková pohledávka uspokojena, pak určí k návrhu oprávněné osoby nebo insolvenčního správce insolvenční soud.

- Nepostačuje-li výtěžek dosažený zpeněžením k tomu, aby insolvenční správce před rozvrhem uspokojil všechny pohledávky za podstatou, pohledávky na roveň jim postavené a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 298 a § 299 odst.1 IZ, uspokojí se tyto pohledávky na základě rozvrhového usnesení podle pořadí uvedeného v § 305 odst. 2 IZ.

 

 

Pohledávky zajištěných věřitelů

- Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich zajištěná pohledávka byla uspokojena v průběhu insolvenčního řízení po zpeněžení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, k níž se zajištění váže.

- Je-li konkursní podstata zpeněžena jedinou smlouvou podle § 290 IZ, zvyšuje se přihlášená pohledávka zajištěného věřitele o úrok v úrokové sazbě dohodnuté před tím, než se dlužník dostal do prodlení ( § 171 IZ).

- Rozsah uspokojení zajištěných věřitelů je upraven v § 298 IZ (na rozdíl od konkursního řízení není uspokojení zajištěné pohledávky omezeno na 70 % čistého výtěžku zpeněžení) a pořadí uspokojení zajištěných věřitelů je upraveno v § 299 odst. 1 IZ.

 

Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. MSPH 76 INS 3732/2008, 3 VSPH 142/2012-B- ze dne 3. 10. 2012 dospěl k závěrům, podle nichž zástavní věřitel má právo, aby jeho zajištěná pohledávka s příslušenstvím byla v insolvenčním řízení uspokojena též z užitků zástavy - nájemného, jen tehdy, jestliže mu zástavce právo brát užitky ze zástavy zřídil, popřípadě jestliže pohledávky nájemného zastavil.

Z odůvodnění usnesení lze ocitovat:

„Vrchní soud v Praze se v poměrech předchozí právní úpravy podle zákona o konkursu a vyrovnání vyjádřil k otázce nároku odděleného věřitele na vydání nájemného coby užitku zástavy v usnesení ze dne 14. května 2008, sp. zn. 1 Ko 100/2008. Dovodil v něm, že v souladu s uhrazovací funkcí zástavního práva vyplývající z § 152 a § 165 ObčZ má podle § 28 odst. 1 ZKV věřitel pohledávky zajištěné zástavním právem (oddělený věřitel) v konkursu právo na její uspokojení (v rozsahu a pořadí stanoveném v § 28 odst. 2 až 4 ZKV) jen z výtěžku dosaženého zpeněžením zástavy, jemuž podléhá spolu se svým příslušenstvím, přírůstky a neoddělenými plody ( § 153 odst. 2 ObčZ), nikoli též z užitků ze zástavy, např. nájemného z pronájmu zastavené věci, jež byly do podstaty v průběhu konkursu získány.

Východiskem úpravy uhrazovací funkce zástavního práva v insolvenčním zákonu je ustanovení § 165 odst. 1 ObčZ., podle které není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy (totéž právo má zástavní věřitel, jestliže

Nahrávám...
Nahrávám...