dnes je 21.6.2024

Input:

Přípustnost reorganizace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.2
Přípustnost reorganizace

Přípustnost reorganizace

 

Insolvenční zákon připouští reorganizaci jako způsob řešení úpadku dlužníka, pouze pokud jde o dlužníka, který je podnikatelem ( § 2 odst. 2 ObchZ) a pokud se reorganizace týká jeho podniku ( § 316 odst. 2 IZ). Tato podmínka musí být z povahy věci splněna ke dni zahájení insolvenčního řízení. Reorganizace je přípustná jak pro případ dlužníkova úpadku, tak dlužníkova hrozícího úpadku (k podrobnostem viz část 2/1.2). Reorganizace je zcela vyloučena pro tyto typy dlužníků:

a) dlužníka, který je fyzickou osobou a reorganizace se netýká jeho podniku,

b) dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci,

c) dlužníka, který je obchodníkem s cennými papíry nebo

d) dlužníka, který je osobou oprávněnou k obchodování na komoditní burze podle zákona č. 229/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, o komoditních burzách.

 

 

 

Judikát

K přípustnosti reorganizace osob oprávněných k obchodování na komoditní burze vyslovil Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. KSOS 36 INS 1078/2009, 2 VSOL 106/2009-B-26 tyto závěry (citace z odůvodnění):

„Smyslem absolutní nepřípustnosti reorganizace osob, oprávněných k obchodování na komoditní burze, stanovené v § 316 odst. 3 IZ, je ochrana čistoty burzovních obchodů. Účastník burzovního obchodu, byť by u něj byl insolvenčním soudem zjištěn úpadek, avšak dosud nebylo by rozhodnuto o jeho řešení konkursem, není ze zákona vyloučen z obchodování na burze. U takovéto osoby však lze stěží předpokládat, že bude schopna řádně a včas plnit závazky z burzovních obchodů (viz. čl. 4.4.,písm. d) Statutu Energetické burzy Praha, dostupné též na www.pxe.cz). Tuto ochranu proto stanoví insolvenční zákon tak, že pro případ úpadku těchto osob stanoví absolutní nepřípustnost reorganizace a rozhodnutí o zjištění úpadku spojuje s prohlášením konkursu, kterým je takováto osoba ze zákona vyloučena z burzovních obchodů (§ 22 odst.1 písm. b) zák. č. 229/1992 Sb. zákona o komoditních burzách). Podle odvolacího soudu není účelem úpravy § 316 odst. 3 IZ vyloučit z reorganizace osoby, které byly oprávněny k obchodování na komoditní burze, v době rozhodování o úpadku však již toto oprávnění pozbyly a převážná část jejich závazků vznikla v souvislosti s jejich burzovními obchody. Odvolací soud nevidí rozumný důvod, proč těmto bývalým obchodníkům na burze bezvýjimečně odepřít možnost reorganizace v případě, že jim to bude věřiteli umožněno, a nutit nejen je, ale i jejich věřitele, řešit úpadek konkursem i pokud mají předpoklady dále na trhu ve své jiné činnosti pokračovat a tím nejen zachovat svou existenci, ale umožnit případně svým věřitelům i vyšší míru uspokojení jejich nároků.“

 

 

Subjektivní podmínky

Důvodem nepřípustnosti reorganizace u dlužníků uvedených pod písmeny b) až d) je povaha, resp. předmět jejich činnosti, které jsou v rozporu s účelem reorganizace.

 

Kvantitativní podmínky

V § 316 odst. 4 IZ alternativně stanoví další dvě kvantitativní podmínky přípustnosti reorganizace, které se týkají celkového obratu dlužníka a počtu jeho zaměstnanců, a sice, že buď:

- celkový obrat dlužníka podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední účetní období před

Nahrávám...
Nahrávám...