dnes je 25.4.2024

Input:

Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.4
Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

 

Ustanovení § 277 až 282 IZ promítají řadu ustanovení jeho obecné části do procesního postupu v konkursu, a to zejména ve vztahu k činnosti insolvenčního správce, která je po prohlášení konkursu přizpůsobena naplnění tohoto způsobu řešení úpadku.

 

Předání funkce předběžným správcem

Insolvenční správce byl ustanoven v rozhodnutí o úpadku ( § 136 odst. 2 písm. b) IZ). Předtím však již mohl být v řízení ustanoven předběžný správce. V tom případě insolvenční správce navazuje na jeho činnost, a proto - jde-li o různé osoby - je předběžný správce povinen podat insolvenčnímu správci o své dosavadní činnosti úplné informace a předat mu její výsledky, všechny doklady, které má k dispozici, a poskytnout mu potřebnou součinnost, tj. předat mu řádně svou funkci ( § 277 odst. 2 IZ).

 

Činnosti insolvenčního správce po prohlášení konkursu

Insolvenčnímu správci se v § 277 odst. 1 IZ obecně ukládá, aby neprodleně poté, co prohlášení konkursu nabude účinnosti, zajistil provedení všech procesních úkonů a činností, které z prohlášení konkursu vyplývají. Podle § 277 odst. 3 IZ je insolvenční správce zejména povinen zaměřit svou činnost:

a) ke zjištění, zajištění a soupisu majetkové podstaty,

b) k dokončení seznamu přihlášených pohledávek,

c) k přípravě přezkumného jednání,

d) k přípravě schůze věřitelů.

Je-li dlužníkem osoba, která vede účetnictví nebo evidenci podle zák. č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, sestaví insolvenční správce ke dni předcházejícímu dni, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu, mezitímní účetní závěrku (§ 277 odst. 4 IZ).

 

Soupis majetkové podstaty

Soupis majetkové podstaty má v konkursu zásadní důležitost, neboť je listinou, která insolvenčního správce v rámci konkursu opravňuje ke zpeněžení zapsaného majetku ( § 280 IZ). Totožnou úpravu obsahoval i zákon o konkursu a vyrovnání v § 18 odst. 2 ; a poměrně bohatá dosavadní judikatura, jež se k této předchozí úpravě vztahovala (zejm. ohledně významu soupisu jako právního důvodu zpeněžení v konkursu, účinků s ním spojených či náležitostí soupisu), se v zásadě uplatní i v insolvenčním řízení. Úprava soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení je obsažena v § 217 - 224 IZ, jež stanoví postup při pořízení soupisu a způsob jeho zpracování, včetně dalších náležitostí, jakými jsou ocenění položek soupisu, uvedení důvodu soupisu, prohlášení o jeho správnosti, vyrozumění o soupisu majetku v určených případech a poznámka o právech třetích osob uplatněných k sepsanému majetku a rovněž povinnost zveřejnění soupisu v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Na tuto úpravu navazují ustanovení o vyloučení a vynětí ze soupisu. Soupis je výsledkem zjišťování majetkové podstaty, jež představuje činnost insolvenčního správce probíhající od jeho ustanovení (nebo již od ustanovení předběžného správce) v celém dalším průběhu insolvenčního řízení a která tedy není nijak časově limitována. Proto zákon předpokládá, že další poznatky o majetku náležejícím do majetkové podstaty, nebo naopak o tom, že zapsaný majetek do podstaty nenáleží, insolvenční správce zohledňuje příslušným doplněním či jinou změnou soupisu, stejně jako do něj doplňuje poznatky o právech třetích osob uplatněných k sepsanému majetku. Protože však - jak výše uvedeno - je soupis v konkursu právním důvodem zpeněžení zapsaného majetku, tj. je jeho právním předpokladem, je v zájmu efektivity konkursního řízení namístě, aby se správce při zjišťování majetku náležejícího do majetkové podstaty nedopouštěl žádných průtahů. (K tématu rozsahu, zjišťování a soupisu majetkové podstaty viz podrobněji část 6/1.)

 

Sestavení seznamu přihlášených pohledávek

Seznam přihlášených pohledávek správce sestavuje a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k přihlašování pohledávek a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání ( § 278 odst. 1 IZ). Lhůta k přihlášení pohledávek je stanovena v rozhodnutí o úpadku ( § 136 odst. 2 písm. d) IZ), a to v rozmezí 30 dnů až 2 měsíců od účinnosti rozhodnutí, přičemž

Nahrávám...
Nahrávám...