dnes je 27.5.2024

Input:

Schůze věřitelů

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.6.1
Schůze věřitelů

Schůze věřitelů

 

Působnost

Do výlučné působnosti schůze věřitelů patří podle § 46 odst. 2 IZ

a) volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů,

b) rozhodnutí o tom, zda bude ponechán ve funkci prozatímní věřitelský výbor.

Mimo to, jako nejvyšší věřitelský orgán, může vykonávat všechna oprávnění věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů, pokud

a) si kompetenci k těmto oprávněním vyhradí,

b) není ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů, nestanoví-li insolvenční zákon jinak (např. vykonává-li působnost věřitelského výboru insolvenční soud podle § 66 odst.1 IZ - viz část 3/6.2.7).

Nerozhodne-li schůze věřitelů jinak, může insolvenční soud v nepatrném konkursu při přezkumném jednání projednat všechny otázky, o kterých by jinak byla oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů ( § 315 odst. 1 písm. e) IZ - k tomu část 7/10).

 

Judikatura

K problematice působnosti schůze věřitelů se vyjádřil např. Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. MSPH 76 INS 3732/2008, 2 VSPH 402/2009-B ze dne 1. 12. 2009, v němž vysvětlil, že schůze věřitelů je oprávněna vyhradit si do své působnosti otázky, jenž IZ svěřuje originálně do působnosti věřitelského výboru, což platí i tehdy, jestliže o těchto otázkách již dříve rozhodl věřitelský výbor nebo insolvenční soud v rámci dohlédací činnosti.

 

Svolání schůze

Ke svolání a vedení schůze věřitelů je podle § 47 odst. 1 IZ kompetentní pouze insolvenční soud, který tak činí

a) z vlastní iniciativy

- považuje-li to za nutné a důvodné vzhledem k průběhu insolvenčního řízení;

- ukládá-li mu to insolvenční zákon (např. po rozhodnutí o úpadku podle § 137 odst. 1 a 3 IZ, k projednání a schválení znaleckého posudku podle § 155 odst. 2 IZ, k projednání reorganizačního plánu podle § 344 odst. 1 IZ, k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí podle § 399 odst. 1 IZ ) nebo

b) na návrh

- insolvenčního správce, nebo

- věřitelského výboru, nebo

- alespoň 2 věřitelů, jejichž pohledávky činí minimálně desetinu přihlášených pohledávek.

Se žádostí dlužníka o svolání schůze věřitelů insolvenční zákon žádné účinky nespojuje, tj. dlužník sám si svolání schůze věřitelů vynutit nemůže.

 

Právo účasti

Insolvenční věřitelé nemají povinnost, ale právo účastnit se schůze věřitelů. Ustanovení § 47 odst. 2 IZ určuje, že právo zúčastnit se schůze věřitelů mají

a) přihlášení věřitelé ( § 165 a 166 IZ - viz části 3/2.2 a 5/1.5),

b) dlužník,

c) insolvenční správce,

d) státní zástupitelství, pokud se účastní insolvenčního řízení,

e) odborová organizace, která u dlužníka (má-li zaměstnance) působí, působí-li u dlužníka vedle sebe více odborových organizací, má toto právo odborová organizace nebo sdružení odborových organizací s největším počtem členů, nedohodnou-li se odborové organizace působící u dlužníka jinak.

 

Schůze věřitelů jako jednání soudu

Formulace § 47 odst. 2 IZ nasvědčuje výkladu, který jednání schůze věřitelů chápe jako speciální soudní rok, při němž účast ostatních osob není přípustná. Soudní praxe se však přiklonila k opačnému výkladu, jenž považuje schůzi věřitelů za zvláštní druh soudního jednání, při němž je třeba aplikovat ust. § 116 OSŘ umožňujicí účast věřejnosti na schůzi věřitelů. Této interpretaci odpovídá i historický exkurs do ZKV, jenž v § 10 odst. 2 výslovně stanovil, že jednání schůze věřitelů řídí soud.

 

Insolvenční zákon (s ohledem na princip dobrovolnosti) nevymezuje co do účasti na schůzi věřitelů minimální počet členů schůze potřebný k tomu, aby byla usnášeníschopná, přičemž navíc insolvenčním věřitelům umožňuje hlasovat i korespondenčně ( § 50 odst. 2 IZ). Zároveň IZ nevylučuje, aby schůze věřitelů řádně proběhla toliko za účasti jediného insolvenčního věřitele.

 

Pořádková pokuta při neúčasti věřitelů na schůzi

V insolvenčních řízeních nastávají situace, kdy se schůze věřitelů neúčastní žádný z věřitelů, pročež není možné zvolit věřitelský výbor. Insolvenční soud je v takovém případě povinen postupovat dle § 61 odst. 2 IZ a jmenovat prozatímní věřitelský výbor (k tomu podrobněji část 3/6.2.6). Obvyklou reakcí věřitelů jmenovaných insolvenčním soudem za členy prozatímního věřitelského výboru je však jejich následné odstoupení z těchto funkcí. V této souvislosti vyvstává otázka, zda takovou pasivitu věřitelů lze sankcionovat pořádkovým opatřením či nikoli. K této problematice se vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozhodnutí z 5.1. 2009, sp.zn. MSPH 89 INS 2429/2008, 2 VSPH 253/2008, kde vysvětlil, že jelikož IZ neobsahuje úpravu umožňující insolvenčnímu soudu postihnout pořádkovou pokutou osoby, jež hrubě ztěžují postup v insolvenčním řízení (dle § 81 IZ může uložit pořádkovou pokutu toliko členům nebo náhradníkům věřitelského výboru, kteří se bez vážné omluvy neúčastní jeho schůzí nebo jinak neplní své povinnosti, a insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti), lze v takovém případě uvažovat o přiměřené aplikaci § 53 OSŘ o pořádkové pokutě. Při posouzení, zda přiměřeně použít § 53 OSŘ je třeba především uvážit, zda daná osoba skutečně svým jednáním hrubě ztížila postup insolvenčního řízení. Neúčast věřitelů na schůzích však dle názoru Vrchního soudu v Praze postup v insolvenčním řízení hrubě neztěžuje, ale - ve spojení s tím, že členové prozatímního věřitelského výboru ze svých funkcí odstoupili - toliko vyvolává stav předvídaný v § 66 odst. 1 IZ (dle něhož působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud) a tudíž soud neopravňuje k uložení pořádkové pokuty.Tento výklad odpovídá principu dobrovolnosti účasti věřitelů na schůzi věřitelů a jejich členství ve věřitelském výboru (k tomu podrobněji viz část 3/6.2.2) a je také ve shodě s důvodovou zprávou k § 66 odst. 1 IZ, podle níž je možnost insolvenčního soudu nahradit věřitelský výbor opodstatněná pokud neochota některého z členů (náhradníků) věřitelského výboru tuto funkci vykonávat vede k poklesu členů pod zákonem stanovené minimum či pokud pasivita věřitelů nebo rozložení jejich hlasů povede k tomu, že řádně svolaná schůze věřitelů

Nahrávám...
Nahrávám...