dnes je 21.6.2024

Input:

Seznam insolvenčních správců

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.1
Seznam insolvenčních správců

Seznam insolvenčních správců

 

Členění seznamu insolvenčních správců

Seznam insolvenčních správců se dle § 17 ZIS člení na

a) obecnou část, do níž se po skupinách (v abecedním pořadí) zapisují

1) fyzické osoby

2) veřejné obchodní společnosti ( § 76 a násl ObchZ), zahraniční společnosti ( § 21 odst. 2 ObchZ) a

3) hostující insolvenční správci ( § 2 odst. 3, 4 ZIS), jimž vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce (viz část 3/3.1.1) a

b) zvláštní část, do níž se po skupinách zapisují osoby uvedené pod bodem a), jimž vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce a které zároveň mohou na základě zvláštního povolení ( § 3 odst. 2 ZIS) vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je

 

1) podle IZ finanční institucí se zvláštním režimem (jde o subjekty vyjmenované v části 10/1.1, pro jejichž úpadek platí zvláštní pravidla)obchodníkem s cennými papíry,

2) obchodníkem s cennými papíry,

3) centrálním depozitářem,

4) provozovatelem vypořádacího systému,

5) organizátorem trhu s investičními nástroji,

6) investiční společností,

7) investičním fondem,

8) penzijním fondem nebo

9) dlužníkem u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace (který splňuje kvantitativní podmínky přípustnosti reorganizace stanovené v § 316 odst. 4 IZ - k tomu viz část 8/2).

 

Údaje zapisované do seznamu

Podle § 18 odst. 1 ZIS zapisuje Ministerstvo spravedlnosti do seznamu insolvenčních správců údaje

a) identifikující insolvenčního správce,

b) o dni vzniku (viz část 3/3.1.1), pozastavení nebo zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce a o důvodech pozastavení nebo zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce(viz část 3/3.1.2),

c) o změně údajů zapsaných podle písm. a) a údajů o vzniku a pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce.

 

Identifikační údaje insolvenčního správce

Insolvenční správce, je-li fyzickou osobou, je podle § 19 odst. 1 písm. a) a b) ZIS v seznamu identifikován

- jménem a příjmením,

- trvalým pobytem nebo místem výkonu činnosti, pokud se liší od místa trvalého pobytu,

- rodným číslem, a nemá-li rodné číslo, datem narození a

- údajem o dosaženém vzdělání.

V případě, že insolvenční správce je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo notářem, zapíše se do seznamu (namísto jeho trvalého pobytu či místa výkonu činnosti) jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů, daňových poradců, auditorů nebo sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

 

Insolvenční správce, je-li veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, je podle § 19 odst. 1 písm. c) ZIS v seznamu identifikován

- obchodní firmou (srov. § 8 a násl. ObchZ),

- sídlem (popř. umístěním organizační složky) zapsaným v obchodním rejstříku,

- identifikačním číslem [srov. § 35 písm. e) ObchZ) a

- identifikačními údaji jejího ohlášeného společníka (§ 5 odst. 1 písm. b) ZIS), tj. jeho jménem, příjmením, rodným číslem, a nemá-li rodné číslo, datem narození.

 

 

Nová právní úprava doručování správci od 1. 7. 2009

Adresa sídla insolvenčního správce zapsaného v seznamu má kromě identifikační role význam i při doručování písemností. Zák.č. 7/2009 Sb. a zák.č. 301/2008 Sb. došlo od 1. 7. 2009 ke změně právní úpravy doručování písemností insolvenčnímu správci. Podle novelizovaného § 77 odst. 1 IZ písemnost určenou insolvenčnímu správci doručuje insolvenční soud nejprve do datové schránky insolvenčního správce. Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá insolvenční soud písemnost doručujícímu orgánu k doručení na adresu jeho sídla zapsanou v seznamu insolvenčních správců. Jestliže insolvenční správce o to požádá, insolvenční soud předá písemnost k doručení na jinou adresu v České republice, kterou sdělil insolvenčnímu soudu. Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky. Jde o úpravu, která vychází z ustanovení o doručování písemností v občanském soudním řádu, jež jsou účinná od 1. 7. 2009. Základem nového systému doručování je povinná doručovací adresa, kterou je prioritně adresa datové schránky evidovaná podle zák.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí jednotný informační systém datových schránek, které budou orgány veřejné moci využívat mimo jiné k doručování

Nahrávám...
Nahrávám...