dnes je 21.4.2024

Input:

Souběh návrhů

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.1.1
Souběh návrhů

Souběh návrhů

 

Návrh na povolení reorganizace včas podaný další legitimovanou osobou se podle § 321 odst. 1 IZ považuje za její přistoupení k řízení o reorganizaci. Je-li součástí dalšího insolvenčního návrhu, podaného dříve, než soud rozhodl o způsobu řešení úpadku, i návrh na povolení reorganizace, zůstávají zachovány účinky návrhu na povolení reorganizace ( § 107 odst. 4 IZ). Podle § 321 odst. 2 IZ vyzve insolvenční soud všechny navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů, odstranili odlišnosti svých návrhů na povolení reorganizace a vyrozuměli soud o společném stanovisku. Nestane-li se tak, přednost má dlužnický návrh, případně první podaný věřitelský návrh. V případě účinného zpětvzetí návrhu, jehož projednání má přednost, soud vyzve dalšího navrhovatele ke sdělení, zda trvá na projednání návrhu; jinak v řízení o reorganizaci nepokračuje ( § 322 odst. 4 ve spojení s § 321 odst. 2 IZ).

 

Judikát

K režimu řízení o reorganizaci v případě vícerých návrhů na reorganizaci vyslovil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. MSPH 79 INS 6021/2011, 3 VSPH 1018/2011-B ze dne 14. 10. 2011 tyto závěry (citace z odůvodnění):

 

„Úprava § 321 odst. 2 IZ dopadá na případy, kdy k zahájenému řízení o reorganizaci přistoupily pozdějšími návrhy na povolení reorganizace další osoby, a kdy tyto podané návrhy vykazují v podstatných aspektech odlišnosti. Těmi je z povahy věci (viz § 319 odst. 1 a 3 IZ) třeba rozumět zejména rozdílnost způsobu navrhované reorganizace ( § 319 odst. 1 písm. c/ IZ). Soud je pak povinen vyzvat navrhovatele k tomu, aby uvedli své návrhy do souladu. Jestliže tak navrhovatelé ve stanovené lhůtě neučiní, jde o okolnost projevující se pouze v určení pořadí návrhů, na jejichž základě bude soud navrženou reorganizaci projednávat a meritorně o ní rozhodovat.

 

Jestliže tedy - jako je tomu v daném případě - bylo řízení o reorganizaci zahájeno k návrhu věřitele, k němuž přistoupil později podaným návrhem další věřitel a dlužník, a jestliže přes výzvu soudu tito navrhovatelé své návrhy v rozhodných aspektech neuvedli do souladu, neznamená to nic jiného, než že soud jako

Nahrávám...
Nahrávám...