dnes je 21.2.2024

Input:

Spor vyloučení věci z majetkové podstaty

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.4.5
Spor vyloučení věci z majetkové podstaty

 

Spor o vyloučení věci z majetkové podstaty

 

Vyrozumění o soupisu

Podle § 204 odst. 2 IZ platí, že osoby, které se domáhají toho, aby věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota byla vyloučena z majetkové podstaty, tak mohou učinit jen vylučovací žalobou podle tohoto zákona. Žádný dopad nebude mít tedy na insolvenční řízení rozsudek, kterým bude např. určeno, že žalobce je vlastníkem majetku sepsaného do majetkové podstaty, nebo rozsudek, kterým bude smlouva uzavřená s dlužníkem shledána neplatnou (pokud by takové rozhodnutí bylo vydáno jiným soudem či jiným orgánem v průběhu insolvenčního řízení - § 231 IZ).

Podle § 205 IZ náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník v průběhu insolvenčního řízení nabyl. Majetek třetích osob náleží do podstaty, stanoví-li tak zákon, přitom půjde zejména o majetek z neúčinných právních úkonů (k tématu majetkové podstaty podrobněji viz části 6/1.1 a 6/1.3). Do soupisu majetkové podstaty se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží nebo kdo k majetku uplatňuje své právo. Tuto soupisem dotčenou osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na žádost jí o tom vydá osvědčení ( § 224 odst. 1 IZ).

 

K náležitostem vyrozumění o soupisu viz část 6/1.3 , vzor vyrozumění viz část 6/1.3.1.

 

Lhůta k podání žaloby

Pokud se třetí osoba nesmíří se soupisem věci do podstaty, může podat podle § 225 IZ žalobu na její vyloučení z podstaty. Žalobu je nutno podat v propadné 30denní lhůtě počítané od doručení shora uvedeného vyrozumění o soupisu. Jde opět o lhůtu hmotněprávní, takže žaloba musí být nejpozději posledního dne lhůty podána u insolvenčního soudu. Pozdě podanou žalobu soud odmítne.

 

Upozornění!!!

Zamítne-li insolvenční soud žalobu nebo ji odmítne či zastaví-li řízení, nastane nevyvratitelná domněnka, že majetek byl do podstaty zahrnut oprávněně ( § 225 odst. 4 IZ).

 

Předpoklady pro vyloučení věci ze soupisu

I při rozhodování soudů o vylučovací žalobě podle insolvenčního zákona jsou plně využitelné závěry obsažené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2002, sp. zn. 29 Cdo 2086/2000 (publikovaném v časopise Právní rozhledy č. 12/2002) o tom, že soud může vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu pouze za předpokladu, že

- věc byla do soupisu skutečně pojata,

- žaloba byla podaná osobou odlišnou od dlužníka a došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby,

- žalovaným je správce,

- v době rozhodování soudu je věc nadále zapsána v soupisu a

- osoba, která se vyloučení věci ze soupisu domáhá, prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučuje zařazení věci do soupisu, svědčí jí.

 

Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 45 ICm 1002/2010, 101 VSPH 317/2012 (KSHK 45 INS 6059/2010)

Nahrávám...
Nahrávám...