dnes je 21.4.2024

Input:

Spory o pravost, výši či pořadí vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkem

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.4.3
Spory o pravost, výši či pořadí vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkem

 

Spory o pravost, výši či pořadí vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkem

 

 

Věřitel je povinen podle § 174 odst. 4 IZ v přihlášce uvést, zda jde o vykonatelnou pohledávku a vykonatelnost pohledávky prokázat veřejnou listinou. Vykonatelné pohledávky jsou insolvenčním správcem zařazeny do samostatné části v seznamu přihlášených pohledávek (viz část 5/2.3).

 

K posouzení ne/vykonatelnosti pohledávek insolvenčním správcem při jejich zařazení do seznamu přihlášených pohledávek viz část 5/4.2 a tam citovaná usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. sp. zn. KSUL 44 INS 4027/2010, 3 VSPH 1217/2010-P3 ze dne 21. 3. 2011, usnesení sp. zn. 15 Cmo 156/2010-118 ze dne 14. 1. 2011 či usnesení sp. zn. KSUL 43 INS 4584/2011, 3 VSPH 1329/2012-P16-10 ze dne 14. 5. 2013.

 

 

Vykonatelné pohledávky

Podle § 274 OSŘ lze vykonatelnost pohledávky doložit :

a) vykonatelným rozhodnutím soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek,

b) vykonatelným rozhodnutím soudů ve správním soudnictví,

c) vykonatelným rozhodnutím rozhodčích komisí a smírem jimi schváleným,

d) vykonatelným rozhodnutím státních notářství a dohodou jimi schválenou,

e) notářským a exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti sepsaným podle zvláštních zákonů,

f) vykonatelným rozhodnutím orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelným smírem,

g) vykonatelným rozhodnutím a výkazem nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,

h) rozhodnutím orgánů Evropských společenství,

i) jiným vykonatelným rozhodnutím, schváleným smírem a listinami, jejichž soudní výkon připouští zákon.

 

Protože ani se zahájením insolvenčního řízení, ani s rozhodnutím o úpadku nejsou spojeny žádné účinky, které by bránily pokračování v již probíhajících řízeních (vyjma provedení výkonu rozhodnutí), není vyloučeno, že věřitel přihlásí pohledávku do insolvenčního řízení jako nevykonatelnou a do přezkoumání pohledávky doplní přihlášku o listinu, kterou doloží, že se pohledávka stala vykonatelnou.

 

Žalobu podává insolvenční správce

Insolvenční správce, který při přezkumném jednání popřel vykonatelnou pohledávku, podá podle § 199 odst. 1 IZ u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli - nositeli popřené vykonatelné pohledávky. Lhůta pro podání žaloby je 30denní, běží od přezkumného jednání a je opět hmotněprávní (tj. je zachována, dojde-li žaloba nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu). Podá-li žalobu insolvenční správce opožděně, insolvenční soud žalobu odmítne podle § 160 odst. 4 IZ a popřená pohledávka bude pokládána za zjištěnou. Stejně tak bude pohledávka pokládána za zjištěnou, bude-li žaloba insolvenčního správce zamítnuta nebo řízení skončí jinak než rozhodnutím ve věci samé.

 

Vzor žaloby z popření vykonatelné pohledávky zařazen v části 5/4.3.1.

 

Průběh řízení

V řízení o popření vykonatelné pohledávky insolvenční soud zkoumá, zda

- insolvenční správce podal žalobu v propadné lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...